Projektas Nr. TSP-300

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-301 „DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLIERIAUS TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS VADOVO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2018 m. gruodžio        d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. TS-301 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

Parengė                                                 

Vidaus administravimo specialistė

 

Snieguolė Vairienė

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS