ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ miesto SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 dalimi, 103 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių savivaldybės vykdomąją instituciją įgyvendinti 1 punkte nurodytą planą.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras