Projektas Nr. TSP-242

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR  JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

 

2021 m. rugsėjo            d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-124 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“,  6.1  papunkčiu, 9 punktu, 11.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. SD-2575(1.6E) „Dėl mokyklinių autobusų skyrimo įgyvendinant projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą  mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C18“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė su PVM – 46 101 euras.

                     2. Perduoti šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus Savivaldybės nuosavybėn, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

                    3. Savivaldybės nuosavybėn perduotas turtas bus naudojamas vežioti kaimuose ir miesteliuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos gyvenančius, pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie 2021 metais turės pakeisti mokyklą dėl jos reorganizavimo.

                     4. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 1  punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

    Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                    

 

 

 

Savivaldybės  meras     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas