Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-244 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. T1-168

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-244 „Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą:

1. Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2. Savivaldybei tenkanti NVŠ lėšų suma apskaičiuojama vienam mokiniui mėnesiui, Aprašo 4.1 papunktyje nustatytą dydį padauginus iš Savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusių vaikų skaičiaus ir finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus. NVŠ lėšos Savivaldybei skiriamos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.“

2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje.“

3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausia skiriamos:

6.1. vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;

6.2. mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą;

6.3. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems vaikams, kurie nelanko jokios valstybės biudžeto ar Savivaldybės lėšomis finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos.

4. Pakeisti 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

5. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.“

 

 

Savivaldybės meras