Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO XII-2470 51 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis.  51 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 51 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Šiame straipsnyje nustatyta išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį ir yra lygi 1, 5 einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka. Kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, terminas trumpesnis negu kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.”

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys

(Parašas)