Projektas

                                                                                                            2021 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 METŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“, 28.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į pateiktus Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų atestacijos 2021-2023 metų programų projektus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų švietimo įstaigų mokytojų

ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d.

sprendimą Nr. TS-11 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai). 

 

 

Savivaldybės meras