Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 371 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.         d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 371 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 371 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

371 straipsnis. Bendrovės, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, ir jos dukterinės įmonės vadovo priėmimo į darbą ypatumai

1. Bendrovės, taip pat jos dukterinės bendrovės (toliau – grupė) vadovas priimamas į darbą 5 metų laikotarpiui (laikotarpiams). To paties asmens skyrimo tos pačios įmonės vadovu laikotarpių skaičius neribojamas.

2. Tas pats asmuo gali būti renkamas kitam 5 metų laikotarpiui. Sprendimą dėl esamo vadovo tinkamumo eiti pareigas kitam 5 metų laikotarpiui priima bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas) įvertinusi, ar praėjusį laikotarpį grupė pasiekė jai nustatytus veiklos tikslus. Grupės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama grupės valdybos (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų tarybos, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinio akcininkų susirinkimo) nustatyta tvarka.

3. Jeigu grupės vadovas buvo išrinktas grupės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų arba pasibaigus su juo sudarytai darbo sutarčiai kitais pagrindais, jis atšaukiamas ir iš grupės valdybos narių.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Bendrovė, atsižvelgdama į šio įstatymo nuostatas, iki 2023 m. birželio 30 d. pakeičia įmonės įstatus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas