Projektas TP-27

2021-09-30

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO (LINKUVOS SENIŪNIJAI)

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. T-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 5 punktu, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos 2021 m. rugsėjo 14 d. raštą Nr. S-114 (1.6) „Dėl lėšų skyrimo tarnybiniam automobiliui įsigyti“, į Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. rugsėjo 16 d. išvadą Nr. AT-5 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų galimybių vertinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.     Finansine nuoma (lizingu), išperkant ne ilgiau kaip per 5 (penkerius) metus, Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė neviršytų 18 000,00 (aštuoniolikos tūkstančių) Eur vertės su PVM ir kuris bus skirtas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijai.

2.     Įgalioti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorių Pakruojo rajono savivaldybės vardu atlikti veiksmus ir pasirašyti dokumentus, reikalingus šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto įsigijimui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

Įtraukti į darbotvarkę

Pakruojo r. sav. meras

 

 

Saulius Margis

2021-09-

Pakruojo r. sav. admin. direktorė

 

 

 

Ilona Gelažnikienė

2021-09-

Pakruojo r. sav.  admin. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

 

Jovita Kirdeikienė

2021-09-

Pakruojo r. sav.  admin. Finansų sk. vedėja

 

 

 

Ingrida Kosteckienė

2021-09-

Pakruojo r. sav.  admin. Apskaitos skyriaus vedėja

 

Rasa Bagdonienė

2021-09-

Pakruojo r. sav. admin. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų  ryšių skyriaus vyr. kalbos tvarkytoja

 

 

Rita Nikalajevienė

2021-09-

Atliktinas antikorupcinis vertinimas

 

 

 

Jovita Kirdeikienė

2021-09-

 

 

 

Parengė

Pakruojo r. sav. admin.

Turto ir ūkio skyriaus vedėja

Daiva Buzienė

2021-09-16

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO (LINKUVOS SENIŪNIJAI)“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021-09-16

Pakruojis

 

1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Linkuvos seniūnija (toliau – Seniūnija) pateikė 2021 m. rugsėjo 14 d. raštą Nr. S-114 (1.6) „Dėl lėšų skyrimo tarnybiniam automobiliui įsigyti“ (toliau – raštas), kuriame Seniūnija informuoja apie tarnybinio lengvojo automobilio poreikį Seniūnijos funkcijoms vykdyti (įgyvendinti).

Atsižvelgiant į Seniūnijos rašte išdėstytus motyvus bei poreikį įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, parengtas šis Savivaldybės tarybos sprendimo projektas.

2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.

Savivaldybės administracija.

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte nurodyta, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo), kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis ir garantijų teikimo už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis priėmimas, laikantis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolos, skolinimosi bei garantijų limitų ir gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali prisiimti įsipareigojimus pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punkte nurodyta, kad savivaldybė turtą įgyja pagal sandorius.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 5 punkte nurodyta, kad juridinis asmuo gali įgyti viešuosiuose valstybės registruose privalomą registruoti turtą, projekto metu sukuriamą turtą, kultūros vertybes, meno kūrinius, pagal paveldėjimo liudijimą perduodamą turtą, priimti paramą (nefinansinį turtą), nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantį turtą tik Savivaldybės tarybai leidus.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Nesiūloma.

5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.

Nesiūloma.

7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.

Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos Savivaldybės biudžeto lėšos – 18 000,00 (aštuoniolika tūkstančių) Eur.

 

8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatliekamas.

10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Neatliktinas.

11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Tarnybinį lengvąjį automobilį Savivaldybės nuosavybėn planuojama įsigyti finansine nuoma (lizingu). Atsižvelgiant į tai, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet jomis neapsiribojant (Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 101 straipsnis), šio sprendimo projekte minimą turtą (tarnybinį lengvąjį automobilį) įsigis ir skolinius įsipareigojimus prisiims Savivaldybė. Tarnybinis lengvasis automobilis, įsigytas finansine nuoma (lizingu), bus skirtas Seniūnijai Seniūnijos funkcijoms vykdyti (įgyvendinti).             

12. Pridedami dokumentai:

12.1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos 2021 m. rugsėjo 14 d. rašto Nr. S-144 (1.6) „Dėl lėšų skyrimo tarnybiniam automobiliui įsigyti“ elektroninio dokumento nuorašas, 2 lapai.

12.2. Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. rugsėjo 16 d. rašto Nr. S-55 „Dėl išvados teikimo“ kopija, 4 lapai.             

 

 

 

Vedėja

Daiva Buzienė