Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano

PATVIRTINIMO

 

2020 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindama Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1.  Patvirtinti 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą (pridedama).

2Nustatyti, kad, rengiant nacionalines plėtros programas, skirtas 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano pažangos uždaviniams, turintiems teritorinę dimensiją, įgyvendinti, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptimis ir teritorijos naudojimo funkciniais prioritetais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“.

3Pritarti, kad, atsižvelgiant į suformuoto nacionalinių plėtros programų portfelio turinį, 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano poveikio rodiklių sąrašas periodiškai peržiūrimas, siekiant jį aktualizuoti.

4.  Pavesti:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – sistemiškai koordinuoti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano horizontaliųjų principų – darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir lygių galimybių visiems (toliau – horizontalieji principai) – įgyvendinimą ir stebėti šiame plane nustatytus horizontaliųjų principų įgyvendinimo pažangos rodiklius;

4.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – po to, kai Europos Parlamentas ir Taryba pritars 2021–2027 metų Europos Sąjungos sanglaudos politikos reglamentams (toliau – reglamentai), prireikus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti patikslintas 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano finansines projekcijas pagal reglamentų nuostatas;

4.3. ministerijoms:

4.3.1. paskirti asmenį (-is), kuris (-ie) būtų atsakingas (-i) už horizontaliųjų principų įgyvendinimo koordinavimą ministrams pavestose valdymo srityse;

4.3.2. rengiant nacionalines plėtros programas, konsultuotis su visuomene ir socialiniais ekonominiais partneriais ir programose numatyti konkrečias gyventojų sąmoningumui didinti ir elgsenos pokyčiams formuoti skirtas priemones, kurių reikia 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano pažangos uždaviniams įgyvendinti.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                  

 

 

 

Finansų ministras