Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO  IR PAPILDYMO

 

2019 m.                           d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2019 m.                     d. pažymą Nr. O5E-         „Dėl“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles:

1.1. Pakeisti 26.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.4.1. pajamų ir sąnaudų suvestinę (26 priedas);

1.2. Pakeisti 26.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.4.2. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (preliminarią) (27 priedas);

1.3. Pakeisti 26.5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.5.4. kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinę (27 priedas);

1.4. Pakeisti 35.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

35.1.1. metinių Reguliuojamos veiklos atskaitų rinkinį (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo  (toliau – Aprašas) 2−11 priedus);

1.5. Papildyti 35.1.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

35.1.3 investicijų vykdymo ataskaitą (41 priedas).“

1.6. Pakeisti 26 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.7. Papildyti 41 priedu (pridedama).

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo

įmonių informacijos teikimo taisyklių

26 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

Pavadinimas

V., pavardė

Kodas

Pareigos

Buveinės adresas

Telefonas

Telefonas

El. paštas

Faksas

El. paštas

 

PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

 

Eil. Nr.

STRAIPSNIAI

IŠ VISO - šilumos tiekimo veiklai

(4+5+6)

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1

2

3

4

5

6

1.

PAJAMOS

2.

SĄNAUDOS (2.1+2.2)

2.1.

KINTAMOSIOS SĄNAUDOS (2.1.1+...+2.1.6)

2.1.1

Šilumos įsigijimo sąnaudos

2.1.2

Kuro sąnaudos energijai gaminti

2.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

2.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos

2.1.5.

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

2.1.6.

Kitos kintamosios sąnaudos

2.2.

PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS (2.2.1+...+2.2.9)

2.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

2.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

2.2.3.

Personalo sąnaudos

2.2.4.

Mokesčių sąnaudos

2.2.5.

Finansinės sąnaudos

2.2.6.

Administracinės sąnaudos

2.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

2.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

2.2.9.

Kitos pastoviosios sąnaudos

3.

REZULTATAS (1-2)

4.

KOREGAVIMAS DĖL KURO KAINŲ PASIKEITIMO IR KITŲ PRIEŽASČIŲ (ataskaitinis laikotarpiai)

5.

KOREGAVIMAS DĖL KURO KAINŲ PASIKEITIMO IR KITŲ PRIEŽASČIŲ (praėję laikotarpiai)

6.

REZULTATAS (koreguotas) (3-4-5)

 

PASTABA:

1. Lentelėje nurodomo ataskaitinio laikotarpio faktinės paskirstomosios sąnaudos.

2. Rezultato koregavimas dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, 76 punkte nurodytų priežasčių. 4 eilutėje susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu, o papildomai gautos pajamos – su pliuso ženklu, 5 eilutėje – susigrąžintos nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su pliuso ženklu, o sugrąžintos papildomai gautos pajamos su minuso ženklu.

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

________

Parašas

____________

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo

įmonių informacijos teikimo taisyklių

41 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Faksas

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

INVESTICIJŲ VYKDYMO ATASKAITA

__________________

(Sudarymo data)

 

Ataskaitinis laikotarpis:..........................                                                                  

Eil. Nr.

INVESTICIJŲ ŠALTINIAI   /       INVESTICIJŲ KRYPTYS

Suderintos investicijos (tūkst. Eur) 1

Ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytos investicijos 2 (tūkst. Eur)

Investicijos įvykdymas

(+/-)3 (tūkst. Eur)

Iki ataskaitinio laikotarpio pradžios įvykdyta tęstinės investicijos suma (pildoma, jei investicija tęstinė),     (tūkst. Eur)

Turto inventorinis Nr. 4

Tarybos nutarimo data, numeris ir eilutės Nr.  5

Verslo vienetai

Verslo vienetai

Verslo vienetai

Iš viso

Geriamojo vandens tiekimo

Nuotekų tvarkymo

Paviršinių nuotekų tvarkymo

Iš viso

Geriamojo vandens tiekimo

Nuotekų tvarkymo

Paviršinių nuotekų tvarkymo 

Iš viso

Geriamojo vandens tiekimo

Nuotekų tvarkymo

Paviršinių nuotekų tvarkymo

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Nusidėvėjimas 7 (amortizacija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1.2.

Investicijų 8 grąža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1.3.

Valstybės lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Savivaldybės lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

ES ir kitų fondų lėšos (investicijos pavadinimo tekste nurodyti fondo pavadinimą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1.6.

Paskolos investicijų projektams įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1.7.

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2.

Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Investicijos 1 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Investicijos 2 pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Pastabos:

1. Tai yra visa Tarybos suderinta investicijos suma (investicija gali būti tęstinė ir netęstinė), nepriklausomai nuo suderinimo datos (suma gali būti Tarybos suderinta ir per kelis kartus skirtingais metais).

2. Įvykdytos investicijos – per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos investicijos ar tęstinių investicijų, įvykdytų per ataskaitinį laikotarpį, dalis. Prie tęstinės investicijos pavadinimo turi būti pažymėta „(tęstinė)“. Investavimo momentu laikomas investicijoms skirtų lėšų sumokėjimo momentas. Ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių lėšos (1 eil.) ir lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti (2.1 eil.) turi būti lygios.

3. Investicijos įvykdymas (+/-) – įvykdytų investicijų ir suderintų investicijų skirtumas.

4.Turto inventorinis numeris nurodomas tik turtui, kuris buvo įvestas į eksploataciją (nebaigtai statybai numeris nenurodomas - pažymimas langelyje brūkšnys „-“).

5. Tai yra Tarybos nutarimų, kuriais investicijos buvo suderintos, numeriai ir datos. Jei Tarybos nutarime suderintos investicijos pateikiamos lentelėje, papildomai nurodomas ir konkrečios lentelės eilutės, kurioje įrašyta suderinta investicija, numeris. Jei investicija nėra suderinta Tarybos nutarimu, tai langelyje reikia pažymėti brūkšnį „-“.

6. Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai nurodo atliktų investicijų finansavimo būdus.

7. Nusidėvėjimas (amortizacija) (1.1 eil.) – nurodoma į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą įskaičiuoto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, kuri buvo panaudota investicijoms finansuoti.

8. Investicijų grąža (1.2 eil.) – nurodoma į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą įskaičiuotų investicijų grąžos lėšų, panaudotų investicijoms finansuoti, dalis.

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

________

Parašas

____________

Vardas, pavardė

 

______________