Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143  191 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnio 1 dalį  ir išdėstyti taip:

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama ar vykdoma vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, turi teisę duoti privalomuosius nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui ir (ar) viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo ir (ar) viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjo saugomą informaciją, naudojamą tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamai ar vykdomai vidaus ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, arba panaikinti galimybę tokią informaciją pasiekti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Projektą Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu teikia

komiteto pirmininkas                                                                                      Antanas Matulas