Projektas Nr. TSP-280

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS

 

2019 m. lapkričio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, 2.2 ir 16.2 papunkčiais, 17-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-223 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ 2019 m. lapkričio 6 d. raštą Nr. IS-01-093 „Dėl skolų nurašymo“ bei į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus 2019 m. lapkričio 8 d. raštą Nr. C2-73 „Dėl informacijos apie mirusius asmenis pateikimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti beviltiškomis skolas už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą:

Eil. Nr.

Asmens pavardė, vardas

Skola, eurais

1.

(duomenys neskelbiami)

17,18

2.

(duomenys neskelbiami)

17,00

3.

(duomenys neskelbiami)

28,72

4.

(duomenys neskelbiami)

16,50

5.

(duomenys neskelbiami)

72,84

6.

(duomenys neskelbiami)

76,25

7.

(duomenys neskelbiami)

39,84

8.

(duomenys neskelbiami)

101,42

9.

(duomenys neskelbiami)

65,85

10.

(duomenys neskelbiami)

167,98

11.

(duomenys neskelbiami)

167,98

12.

(duomenys neskelbiami)

33,50

 

2. Pavesti uždarajai akcinei bendrovei  „Kupiškio komunalininkas“ nurašyti 1 punkte nurodytas beviltiškas skolas iš apskaitos registrų.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

 

Reda Totorienė

 

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS