Projektas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 2-150 „DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJŲ PATVIRTINIMO IR JŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1321/2014 II PRIEDO (145 DALIES) REIKALAVIMUS APRAŠO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJOS VADOVO TVIRTINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

 

Pakeičiu Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo, patvirtinto viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu
Nr. 2-150 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento
(EB) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo ir Techninės priežiūros organizacijos vadovo tvirtinimo aprašo patvirtinimo“, 2 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius