Projektas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. kovo 29 d.  SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į joniškio RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d.  Nr. T-

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d.  sprendimu Nr. T-60 (su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-146, 2015 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-170, 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-210, 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-178, 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-208, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-224, 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-44 ):

1. 3 punktą išdėstyti taip:

3. Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato: mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičių. Jei sudaromos jungtinės klasės, tai nustatoma, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodomas kiekvienos klasės mokinių skaičius. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo  programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičių  patikslina“;

2. papildyti aprašą 51 punktu ir išdėstyti taip:

51. Mokiniai  turi būti pasitikrinę sveikatą iki rugsėjo 15 d.“;

3. 9.4 papunktyje išbraukti žodžius „ikimokyklinio, priešmokyklinio“;

4. 10 punktą išdėstyti taip:

10. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. Pirmumo teise į laisvas vietas klasėse (grupėse) priimami asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bet dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje besimokančių mokinių broliai ir seserys, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Šiems mokiniams pavėžėjimas į mokyklą ir iš jos nekompensuojamas“;

5. pripažinti netekusiu galios 29.2 papunktį;

6. pripažinti netekusiu galios 33.3 papunktį;

7. pripažinti netekusiu galios 36.4 papunktį.

8. 39 punktą išdėstyti taip:

39. Prašyme nurodoma gyvenamoji vieta, telefono numeris.“

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

Sprendimas derinamas su mokyklomis ir profsąjungomis

 

Parengė

Zinaida Kavaliauskienė                          

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

SPRENDIMO

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. kovo 29 d.  SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į joniškio RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

projekto AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 m. rugpjūčio 8 d.

Joniškis

 

1.   Projekto rengimą paskatinusios priežastys.

Sprendimo projektas parengtas siekiant suderinamumo su Švietimo įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, 3 punkto pakeitimais.

 

2.   Projekto tikslas  

Pakeisti Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), kad jis atitiktų Švietimo įstatymą ir kitus poįstatyminius teisės aktus.

 

3. Projekto ryšys su savivaldybės tarybos patvirtintais savivaldybės strateginiu ir metų veiklos planais.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-54 patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas, kuriame numatyti Joniškio savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos uždaviniai.

 

4. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami projekte aptariami klausimai.

Tvarkos aprašas patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos  2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-60, pakeistas 2015 m. rugpjūčio 26  d. sprendimu Nr. T-146, 2015 m. spalio 1 d. sprendimu  Nr. T-170, 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-210, 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-178, 2016 m. gruodžio 15 d. Nr. T-208, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-224, 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-44.

 

5. Projekte siūlomos naujos reglamentavimo nuostatos.

Sprendimo projektu siūloma pakeisti Tvarkos aprašo 3; 10; 39 punktus ir 9.4 papunktį. Papildyti aprašą 51 punktu ir pripažinti negaliojančiais 29.2; 33.3; 36.4 papunkčius.

 

6. Naujai reglamentuotų klausimų teigiamos ypatybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Pakeitus priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktą, keičiamas ir mūsų Tvarkos aprašas. ŠMM pakeistame 3 punkte nurodoma, kad priešmokyklinio ugdymo grupėse reikia nurodyti vaikų skaičių (anksčiau buvo nustatomas vaikų skaičiaus vidurkis). Sąrašo 3 punkte pakeisti žodžiai (sinonimai): dabar, vadovaujantis šiuo įsakymu, Taryba nustato mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute (buvo, kad nustato kiekvienos klasės skaičių ir mokinių skaičių jose).

Sveikatos apsaugos ministerija teisės akte nurodo, kad įsigaliojo elektroniniai sveikatos būklės pažymėjimai. Popierinės sveikatos patikrinimo pažymos nebebus išduodamos, todėl  iš aprašo išbraukiami papunkčiai, kurie susiję su medicininiu pažymų pateikimu. Siūloma įrašyti papildomą 51 punktą, kad Mokiniai  turi būti pasitikrinę sveikatą iki rugsėjo 15 d.

 

2

 

9.4 papunktyje išbraukti žodžius „ikimokyklinio, priešmokyklinio“, nes likvidavus Žagarės gimnazijos Gaižaičių skyrių, gimnazija nevykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

Pakeitus Tvarkos aprašo 10 punktą, į mokyklą galės būti priimti ne tik broliai, seserys, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ar arčiau mokyklos gyvenantys mokiniai, bet visi norintys lankyti  pasirinktą mokyklą, jei klasėse yra laisvų vietų, tačiau šiems mokiniams pavėžėjimas į mokyklą ir iš jos nepriklauso  bei nekompensuojamas.

39 punktas sutrumpinamas. Teikiant tėvams prašymą, jame nurodama gyvenamoji vieta, telefono numeris.

 

7. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir priemonės, kurių reikėtų imtis, kad jų būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Gali būti tėvų nusiskundimų dėl mokyklos pasirinkimo.

 

8. Galiojantys teisės aktai, kuriuos būtina pakeisti.

Sprendimui įgyvendinti nereikės priimti papildomų teisės aktų.

 

9. Projekto įgyvendinimo išlaidos.

Sprendimui įgyvendinti papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

 

10. Socialinės grupės ir (ar) visuomeninės organizacijos, su kuriomis buvo konsultuotasi.

Su sprendimo projektu supažindinti mokyklų vadovai, profsąjungos.

 

11. Ar priėmus sprendimą būtina jį skelbti spaudoje.

Būtina.

 

12. Ar būtina sprendimą paskelbti Teisės aktų registre, kad jis įsigaliotų (jei tai yra norminis administracinis teisės aktas).

Būtina.

 

13. Priimto sprendimo įvykdymo terminas ir už įvykdymą atsakingas asmuo (savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys).

Už projekto įgyvendinimą atsakingas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

 

14. Išvada dėl sprendimo įtakos korupcijai.

Teisės akto projektas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

 

15. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas.

Nenumatoma.

 

16. Kita informacija.

Nėra.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Zinaida Kavaliauskienė