Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠVIETIMO ĮSTATYMO Nr. XI-1281 3, 5, 10, 11, 47
straipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, formuoti teigiamą požiūrį į šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant valstybinės kalbos, užsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir sveikai gyventi;“

2. Pakeisti 3 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) stiprinti visuomenės galias užtikrinant krašto ūkio, aplinkos ir žmogiškųjų išteklių darnų vystymąsi, ugdyti asmens gebėjimą sukurti, puoselėti ir išsaugoti darnią šeimą, stiprinti teigiamą požiūrį į daugiavaikes šeimas, vidinį ir tarptautinį ūkio konkurencingumą, nacionalinį saugumą ir demokratinės valstybės raidą;“

3. Pakeisti 3 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, stiprinti teigiamą požiūrį į šeimą, atsakingą tėvystę ir motinystę, tėvystės ir motinystės papildomumą, pagarbą gyvybei ir žmogaus orumui bet kuriuo jo gyvenimo etapu, nuolatinį tautos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Papildyti 5 straipsnį 5 punktu:

5) bendradarbiavimo – švietimo institucijos ir įstaigos nuosekliai bendradarbiauja su nepilnamečių mokinių atstovais pagal įstatymą ir teikia reikalingą informaciją. “

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir jį išdėstyti taip:

1. Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, teigiamą požiūrį į šeimą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį  ir jį išdėstyti taip:

1. Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, visuomeniškumą, gebėjimą kurti, puoselėti ir išsaugoti darnią šeimą, profesinės kompetencijos pradmenis.“

 

5 straipsnis.  47 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 47 straipsnio 1 dalį nauju 9 punktu:

5) gauti informaciją apie pamokų (susitikimų, renginių) turinį, kurie nepatenka į mokymo programą, arba kai juos veda ne mokyklos darbuotojai. Nepilnametis mokinys gali dalyvauti tokiose pamokose (renginiuose, susitikimuose) tik tėvams davus rašytinį sutikimą.“

2. Buvusį 47 straipsnio 1 dalies 9 punktą laikyti 10 punktu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai

Rimantas Jonas Dagys

Rita Tamašunienė

Rima Baškienė

Stasys Tumėnas

Levutė Staniuvienė

Arūnas Gumuliauskas

Mantas Adomėnas

Jonas Varkalys

Laurynas Kasčiūnas

Andrius Navickas

Audronius Ažubalis

Jurgis Razma

Edmundas Pupinis

Algis Strelčiūnas

Paulius Saudargas

Aušrinė Norkienė

Agnė Bilotaitė

Jaroslav Narkevič

Česlav Olševski

Irina Rozova

Michal Mackevič

Leonard Talmont