Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 13, 16 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d., Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio papildymas

Papildyti 13 straipsnį nauja 101 dalimi ir ją išdėstyti taip:

101. Savivaldybės tarybos posėdžiai rengiami laikantis vidinės demokratijos principų. Reglamente turi būti nustatyta, kad pranešėjui projekto pateikimui turi būti skirta ne mažiau kaip iki 5 minučių, turi būti galimybė kiekvienam tarybos nariui pateikti klausimą pranešėjui (klausimo trukmė – ne mažiau kaip iki 1 min., atsakymo trukmė – ne mažiau kaip iki 2 min.), galimybė tarybos nariui pasisakyti dėl projekto (pasisakymo trukmė – ne mažiau kaip iki 5 min.), galimybė tarybos nariui siūlyti tarybai projektui užsakyti ekspertinę išvadą (ar tenkinti siūlymą sprendžia taryba). Savivaldybės tarybos posėdžių garso, o esant techninėms galimybėms – ir vaizdo įrašai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 1 punktą  ir jį išdėstyti taip:

1) reglamento tvirtinimas. Reglamente, be kitų klausimų, turi būti užtikrintas vidinės demokratijos principų laikymasis, veiklos sąlygų opozicijai sudarymas, numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais, sprendžiami kiti aktualūs savivaldybės tarybos veiklos klausimai;“

 

3 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

2) reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme (atstovaudamas savivaldybę klausimais, kurie priskirti savivaldybės tarybos kompetencijai, meras turi gauti savivaldybės tarybos įgaliojimą), bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS  

 

Teikia: Seimo narys                                                                                                  Jurgis Razma