Projektas Nr. TSP-303

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GINTARO PAŠKAUSKO ATLEIDIMO IŠ KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ

 

2018 m. gruodžio        d.   Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 69 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo         26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“  pakeitimo“, 10.1.19 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                          n u s p r e n d ž i a:

1. Atleisti 2019 m. sausio 1 d. Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktorių Gintarą Paškauską iš pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 69 straipsnį.

2. Pavesti Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybai išmokėti Gintarui Paškauskui kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (25 darbo dienos 2017-09-01—2018-08-31 darbo laikotarpį ir 13,33 darbo dienos už 2018-09-01—2019-01-01 darbo laikotarpį).

3. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės merą pagal šio sprendimo 1 punkto nuostatas įforminti 1996 m. gegužės 20 d. (darbo santykiai tęsiasi nuo 1986 m. rugsėjo 1 d.) terminuotos darbo sutarties Nr. 6 su Gintaru Paškausku nutraukimą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmams (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 10, Kupiškis).

 

 

Savivaldybės meras

 

Parengė                                                 

Vidaus administravimo specialistė

 

Snieguolė Vairienė

 

 

Dokumentas suderintas DVS