ProjektasLIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL REGLAMENTO (ES) 2022/1854 ĮGYVENDINIMO“ nR. XIV-1680 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2022   m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Taryba, nustatydama rinkos pajamų ir pajamų perviršio nustatymo ir skaičiavimo metodiką, atsižvelgia į:

1) elektros energijos biržoje sudarytus sandorius;

2) galiojančias ir (ar) sudarytas dvišales pirkimo–pardavimo sutartis dėl elektros energijos;

3) galiojančius ir (ar) sudarytus sandorius dėl elektros energijos išvestinių finansinių priemonių.

4) gamintojų, gaminančių elektros energiją iš biomasės kuro (kietojo arba dujinio biomasės kuro), išskyrus biometaną, kintamuosius elektros energijos gamybos kaštus.

 

2. Papildyti 11 straipsnį 11 dalimi:

„11. Pajamų perviršio mokėjimo subjektams, gaminantiems elektros energiją iš biomasės kuro (kietojo arba dujinio biomasės kuro), išskyrus biometaną, nustatoma didesnė rinkos pajamų viršutinė riba nei Reglamento (ES) 2022/1854 6 straipsnio 1 dalyje atsižvelgiant į tokio subjekto elektros energijos gamybos kintamųjų kaštų dydį. Taryba šioje dalyje nurodytiems subjektams nustatydama rinkos pajamų viršutinė ribą įvertina biomasės kuro rinkos kainas ir kitus nurodytų subjektų patiriamus kintamuosius energijos gamybos kaštus. Šios dalies nuostatos taikomos ir ūkio subjektams, vykdantiems elektros energijos gamybą iš biomasės kuro bendruose šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiuose.“.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas ir įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. ___________ __ d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas