ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ APSKRITIES ARMĖNŲ BENDRUOMENEI  

 

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių apskrities armėnų bendruomenės 2023-02-27 prašymą ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2023 m. balandžio 6 d. protokolą Nr. VAK-186, Šiaulių miesto savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį  trejiems metams Šiaulių apskrities armėnų bendruomenei 35,96 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Aušros al. 15, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 2637 pastatas pažymėtas šifru 1B2p,  unikalus numeris 2990-0000-5019, patalpų pirmame aukšte indeksai ir plotas: 1-13 – 13,34 kv. m, 1-14  – 11,0 kv. m, bendrojo naudojimo patalpų indeksai: 1-1, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-16, 1-15, 1-20, iš viso bendrojo naudojimo patalpų plotas 11,62 kv. m), bendruomenės veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras