Projektas

                                                                                                            2021 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2021 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Raseinių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. TS-23 „Dėl nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras