Projektas Nr. TSP-179

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KUPIŠKIO SKYRIUI

 

2019 m. birželio     d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Aukštupėnų kaimo bendruomenės 2019 m. birželio 4 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriaus Kupiškio rajono savivaldybės Kupiškio seniūnijos Aukštupėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte nesuformuotą apie 0,50 ha žemės plotą (schema pridedama), esantį prie jau priskirto valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės ploto Aukštupėnų kaime, priskirti valstybės išperkamai ir neprivatizuojamai žemei, kurią numatoma naudoti visuomenės bendrosioms reikmėms.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus

 

 

vedėjas

 

 

 

 

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

 

Projektas suderintas DVS