Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2022 m. vasario     d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktą, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisiją:

Loreta Jakinevičienė – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Gintautas Bartulis – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys;

Jurgita Čerkauskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

Mindaugas Rukas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys;

Audrius Rutkevičius – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aušra Tamošiūnienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Egidijus Visockas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys.

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimą Nr. T3-158 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai,Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai,Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai,A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras