Projektas                                                                                                                           

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2015 m. lapkričio 18 d. Nr. (1.3)-T1-250

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ patvirtintomis Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėmis,  Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1.      Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, sąrašą;

1.2.      Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, sąrašą.

2. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

Savivaldybės meras