Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. T3-168 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PRIENŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo      d. Nr.

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 ir 12 punktais, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių mokyklinių autobusų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms“ 1.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.2. mokyklinį autobusą „Mercedes-Benz Sprinter 311“, valst. Nr. DDU 040, pagaminimo metai – 2007 m., indentifikavimo Nr. WDB9066351S211154, įsigijimo vertė – 38 821,45 Eur, nusidėvėjimas – 38 821,45 Eur,  likutinė vertė – 0,00 Eur;“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras