Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2020 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2022 m.                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 35 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitą (pridedama).

2.  Įpareigoti  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių iki 2022 m. gegužės 1 d. pateikti šio sprendimo 1 punktu patvirtintą ataskaitą Higienos institutui.

3. Nurodyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinta ataskaita turi būti paskelbta Šiaulių miesto savivaldybės  interneto svetainėje www.siauliai.lt  ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras