Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio  d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 5 straipsnio 4 punktu,

tvirtinu Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             

1.      

 

 

patvirtinta

lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m.

įsakymu Nr. 1-

 

 

Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašas

 

I  SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos administravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato:

1.1. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (toliau – vidaus rinka) degalus tiekiančių degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – DAEI) apskaitos vienetų sistemos (toliau – Sistema) dalyvių teises, pareigas ir atsakomybes vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl informacijos apie vidaus rinkai patiektus DAEI pateikimo tvarką;

1.2. duomenų teikimo, patikslinimo ir patvirtinimo tvarką;

1.3. DAEI apskaitos vienetų sugeneravimo, perleidimo ir panaikinimo tvarką;

1.4. metinės atestuoto auditoriaus arba audito įmonės audito ataskaitos, apie konkrečiais kalendoriniais metais vidaus rinkai patiektų DAEI kiekius, teikimo tvarką;

1.5. kontrolės ir priežiūros tvarką.

2.    Tvarkos aprašas taikomas:

2.1. DAEI apskaitos vienetų sistemos valdytojui;

2.2. DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyviams;

2.3. Asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu ir Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) nuostatomis, teikia informaciją Sistemos valdytojui apie DAEI apskaitos vienetų sistemos dalyvių į vidaus rinką patiektus degalus (toliau – Informaciją teikiantys subjektai);

2.4. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba);

2.5. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba);

2.6. dujų perdavimo sistemos operatoriui;

2.7. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI);

2.8. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinė);

2.9. subjektui, įgaliotam atlikti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo, kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės ir kitų valstybių narių išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje funkcijas (toliau – Paskirtasis subjektas).

3.    Tvarkos apraše vartojami sutrumpinimai:

3.1. DAEI apskaitos vienetų sistemos valdytojas (toliau – Valdytojas) – subjektas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro paskirtas valdyti ir administruoti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemą;

3.2. Degalų tiekėjų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų įpareigojimai (toliau – Įpareigojimai) – Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme nustatyti įpareigojimai degalų tiekėjams ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams, susiję su privaloma DAEI dalimi bendroje vidaus rinkai patiekto benzino, dyzelino ir (ar) gamtinių dujų energinėje vertėje.

4.    Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme.

 

II  SKYRIUS
DALYVAVIMO SISTEMOJE SĄLYGOS IR PRISIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS

 

5.    Vadovaujantis Įstatymu, prievolė registruotis DAEI apskaitos vienetų sistemoje atsiranda šiems subjektams (toliau kartu – Sistemos dalyviai):

5.1. degalų tiekėjams;

5.2. transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams;

5.3. subjektams, kurie verčiasi didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kai subjektai parduoda benziną ir (ar) dyzeliną, už kuriuos jau yra sumokėtas akcizas ir kuriuose biodegalų koncentracija viršija 10 procentų.

6.    Subjektai, siekdami tapti Sistemos dalyviais, užpildo Valdytojo Sistemoje pateikiamą anketą ir elektroniniu parašu pasirašo Sistemos dalyvio sutartį, kurią automatiškai, pagal anketoje pateiktus duomenis, suformuoja Sistema. Jeigu sutartį pasirašo ne juridinio asmens vadovas, kartu turi būti pateikiamas pasirašančio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

7.    Valdytojas, gavęs Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytą pasirašytą Sistemos dalyvio sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Sistemos dalyvio statuso suteikimo ir, atitinkamai, arba pasirašo Sistemos dalyvio sutartį, arba paprašo patikslinti ir (ar) papildyti pateiktą informaciją. Esant nepakankamai informacijai ir Valdytojui priėmus sprendimą nesuteikti subjektui Sistemos dalyvio statuso, tokiam subjektui pateikiamas motyvuotas Valdytojo sprendimas. Šis motyvuotas Valdytojo sprendimas neatleidžia Sistemos dalyvio nuo nustatytų Įpareigojimų ar pareigos pateikti duomenis apie subjektus, kuriems praėjusiais kalendoriniais metais buvo parduotas degalų ir biodegalų mišinys, kuriame biodegalų koncentracija viršija 10 procentų, vykdymo.

8.    Subjektui suteikus Sistemos dalyvio statusą, Sistemos dalyviui suteikiami identifikaciniai duomenys, kurie yra skirti išimtinai tik tam Sistemos dalyviui ir negali būti perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Sistemos dalyvis yra atsakingas už jam suteiktų identifikacinių duomenų saugojimą ir prisiima riziką dėl bet kokių nuostolių, kuriuos jis, Valdytojas ar tretieji asmenys patyrė dėl netinkamo identifikacinių duomenų saugojimo bei naudojimo.

9.    Subjektas, tapdamas Sistemos dalyviu, sutinka, kad Valdytojas iš Informaciją teikiančių subjektų gautų ir Įstatymo 19 straipsnyje nustatytoms priežiūrą vykdančioms institucijoms teiktų informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo III ir VII skyriuose.

10.  Valdytojas, gavęs Tarybos ir (ar) Tarnybos įgaliojimą, suteikia Tarybos ir (ar) Tarnybos įgaliotiems administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, prisijungimo prie Sistemos identifikacinius duomenis, kurie yra skirti išimtinai tik tam tarnautojui ar darbuotojui ir negali būti perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims.

11.  Tarybos ir (ar) Tarnybos įgalioti administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo užtikrinti naudojantis Sistema gautos konfidencialios informacijos konfidencialumą.

 

III  SKYRIUS
DUOMENŲ APIE Į VIDAUS RINKĄ PATIEKTUS DEGALUS IR DAEI PATEIKIMAS

 

12.  Degalų tiekėjai, transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai ir Informaciją teikiantys subjektai Valdytojui teikia informaciją apie degalų tiekėjų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų vidaus rinkai patiektus benzino, dyzelino, gamtinių dujų ir DAEI kiekius.

13.  Duomenys teikiami naudojantis Sistemos funkcionalumu, o, nesant tokios galimybės, Valdytojo sprendimu duomenys gali būti teikiami elektroninio ryšio priemonėmis tarp Valdytojo ir informacijos teikėjo suderintu skaitmeniniu formatu.

14.  Benzino, dyzelino ir skystųjų DAEI kiekiai Sistemoje yra išreiškiami litrais esant 15°C temperatūrai ir energine verte megadžauliais (MJ), apskaičiuota pagal Metodikoje nustatytą energinę vertę pagal tūrį, o gamtinių dujų ir dujinių DAEI kiekiai išreiškiami energine verte megadžauliais (MJ).

15.  Jeigu dujų energinė vertė yra pateikiama megavatvalandėmis (MWh), energinės vertės kiekis megadžauliais (MJ) Sistemoje perskaičiuojamas taikant perskaičiavimo formulę:

16.  Sistemos dalyviai, teikiantys duomenis Valdytojui, atsako už teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą.

IV  SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE DEGALŲ TIEKĖJŲ Į VIDAUS RINKĄ PATIEKTUS DEGALŲ KIEKIUS TEIKIMO TVARKA

17.     VMI ir Muitinė, pagal Įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nurodytas duomenų teikimo sutartis, kiekvieną darbo dieną teikia Valdytojui Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytą informaciją ir duomenis apie degalų ir DAEI, priskiriamų Europos Sąjungos akcizais apmokestinamų produktų kodams (toliau – KN kodas), kurie yra nurodyti pagal tų metų KN versiją, kuri nurodyta atitinkamoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje, nustatančioje atitinkamų prekių apmokestinimą, vežimą, tiekimą vidaus rinkai ir prievolės mokėti akcizą atsiradimą:

17.1.  Aliejai: KN 1507 10 10, 1507 90 10, 1508 10 10, 1508 90 10, 1511 10 10, 1511 90 91, 1512 11 10, 1512 19 10, 1512 21 10, 1512 29 10, 1513 11 10, 1513 19 30, 1513 21 10, 1513 29 30, 1514 11 10, 1514 19 10, 1514 91 10, 1514 99 10, 1515 19 10, 1515 21 10, 1515 29 10, 1515 30 10, 1515 50 11, 1515 50 91, 1515 90 21, 1515 90 31, 1515 90 40, 1515 90 60, 1516 20 95 pozicijose klasifikuojami produktai;

17.2.  Lengvosios alyvos ir preparatai: KN 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 50, 2710 12 70 pozicijose klasifikuojami produktai;

17.3.  Kitos naftos alyvos ir alyvos: KN 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48 pozicijose klasifikuojami produktai;

17.4.  Gazoliai: KN 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19 pozicijose klasifikuojami produktai;

17.5.  Metanolis: KN 2905 11 00 pozicijoje klasifikuojamas produktas;

17.6.  Biodyzelinas: KN 3826 00 90 pozicijoje klasifikuojamas produktas;

17.7.  Kiti: KN 2711 19 00, 2804 10 00, 3824 99 92, 3826 00 90 pozicijose klasifikuojami produktai.

18.     VMI teikia informaciją ir duomenis Valdytojui:

18.1.  akcizų deklaracijų informaciją ir duomenis pagal tarifines grupes Nr. 410, Nr. 415, Nr. 420, Nr. 440, Nr. 445, Nr. 460 ir Nr. 464 (mokesčių mokėtojo pavadinimą ir identifikacinį numerį, mokestinį laikotarpį ir per mokestinį laikotarpį apmokestintų degalų, (ar) biodegalų kiekius ir kt.);

18.2.  akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentų (e¬AD), supaprastintų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentų (SAAD) ir (ar) akcizų apskaičiavimo dokumentus (DAA) (toliau kartu – Siunta) informaciją ir duomenis:

18.2.1. dokumento numerį;

18.2.2. dokumento išrašymo datą;

18.2.3. mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį;

18.2.4. degalų ir (ar) biodegalų, už kuriuos atsirado prievolė mokėti akcizus, KN kodą;

18.2.5. su akcizais apmokestinamomis prekėmis atliekamų operacijų kodą (toliau – Operacijos kodas), pagal operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“;

18.2.6. degalų ir (ar) biodegalų kiekį litrais esant 15°C temperatūrai;

18.2.7. Tvarkos aprašo 18.2.6 papunktyje nurodytų biodegalų dalį procentais (%);

18.2.8. Degalų tiekėjo sandėlio pavadinimą (adresą) ir (ar) pristatymo vietos pavadinimą (adresą).

19.     Muitinė teikia informaciją ir duomenis Valdytojui:

19.1.  muitinės deklaracijų (toliau taip pat – Siunta) informaciją ir duomenis apie prekių deklaravimą muitinės procedūrai „išleidimas į laisvą apyvartą“, kuri žymima operacijos kodu 40, kai už šias prekes buvo sumokėtas akcizas:

19.1.1.   muitinės deklaracijos numerį;

19.1.2.   priėmimo datą;

19.1.3.   prekės gavėjo pavadinimą ir gavėjo EORI kodą;

19.1.4.   degalų ir (ar) biodegalų, už kuriuos atsirado prievolė mokėti akcizus, KN kodą;

19.1.5.   prekės procedūros kodą;

19.1.6.   prekės kiekį vienetais (papildomais mato vienetais litrais esant 15°C temperatūrai);

19.1.7.   prekės aprašymą;

19.1.8.   priėmimo posto kodą ir prekės gavėjo pavadinimą.

20.     Degalų tiekėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Tvarkos aprašo 18.1 arba 19.1 papunktyje nurodytos akcizų deklaracijos arba muitinės deklaracijos gavimo dienos Sistemoje patvirtina gautos informacijos teisingumą. Jeigu informacija Sistemoje pateikta muitinės deklaracijos pagrindu, degalų tiekėjas patikslina Tvarkos aprašo 19.1.5 papunktyje nurodytą prekės procedūros kodą nurodydamas Operacijos kodą ir Tvarkos aprašo 19.1.7 papunktyje nurodytą prekės aprašymą nurodydamas biodegalų dalį procentais ir papildomai pateikdamas šią informaciją:

20.1.  biodegalų siuntos tvarumo charakteristikas patvirtinančio dokumento numerį ir bendrą pagal dokumentą tvariu pripažintų biodegalų kiekį, išreikštą energine verte (megadžauliais), kartu su informacija apie bendrą degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą, išreikštą gramais anglies dioksido ekvivalentu megadžauliui (gCO2ekv./MJ).

20.2.  pagal Metodiką išskirtą Tvarkos aprašo 18.2.4 ir 19.1.4 papunkčiuose nurodytų degalų ir (ar) biodegalų kuro rūšį;

20.3.  pagal Metodiką išskirtą Tvarkos aprašo 18.2.4 ir 19.1.4 papunkčiuose nurodytų biodegalų gamybai panaudotos žaliavos rūšį ir jos kilmės šalį;

20.4.  vidaus rinkai patiektų degalų ir (ar) biodegalų kiekį, išreikštą energine verte (megadžauliais), apskaičiuojamą Tvarkos aprašo 18.2.6, 18.2.7, 19.1.6 ir 19.1.7 papunkčiuose nurodytą degalų ir (ar) biodegalų kiekį dauginant iš Metodikoje nurodytos energinės vertės (atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 20.2 papunktyje nurodytą biodegalų kuro rūšį);

20.5.  jeigu biodegalų koncentracija viršija 10 procentų skaičiuojant pagal bendrą degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę, privaloma pateikti biodegalų siuntos tvarumo charakteristikas patvirtinančiame dokumente nurodytą gavėją ir jo juridinio (fizinio) asmens kodą;

20.6.  pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas atitinkamų degalų ir (ar) biodegalų pardavimas, datą, seriją ir numerį.

21.     Didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais besiverčiantys subjektai, kai jie parduoda benziną ir (ar) dyzeliną, už kuriuos jau yra sumokėtas akcizas ir kuriuose biodegalų koncentracija viršija 10 procentų, skaičiuojant pagal bendrą degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę, privalo iki einamųjų metų sausio 31 dienos pateikti duomenis apie subjektus, kuriems praėjusiais kalendoriniais metais toks degalų ir biodegalų mišinys buvo parduotas, nurodant:

21.1.  subjektų, kuriems tokie degalai buvo parduoti, duomenis (pavadinimą ir juridinio (fizinio) asmens kodą);

21.2.  parduotų degalų ir biodegalų kiekį litrais ir pagal Metodikoje nurodytą kurą.

22.     Degalų tiekėjai, kurie išvežė už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų DAEI, už kuriuos buvo priskirti DAEI apskaitos vienetai, privalo, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo išvežimo momento, patvirtinti gautos informacijos, nurodytos Tvarkos aprašo 18.2 papunktyje, teisingumą, ir papildomai pateikti Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytą informaciją Sistemoje.

 

V  SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE TRANSPORTO SEKTORIAUS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKĖJŲ Į VIDAUS RINKĄ PATIEKTUS DAEI TEIKIMO TVARKA

 

23.     Paskirtasis subjektas iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 10 dienos Valdytojui pateikia duomenis apie transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų per praėjusį kalendorinį mėnesį patiektus DAEI ir panaudotas kilmės garantijas:

23.1.  atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijos, įrodančios DAEI patiekimą galutiniam vartotojui, unikalų identifikacinį numerį;

23.2.  DAEI pardavimo vidaus rinkai datą, nustatomą pagal atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijos, įrodančios DAEI patiekimą galutiniam vartotojui, panaudojimo datą;

23.3.  pagal Metodiką nurodant vidaus rinkai patiektų DAEI rūšį, viršutinį šilumingumą ir žemutinį šilumingumą;

23.4.  pagal Metodiką nurodant DAEI gamybai panaudotas žaliavas ir jų kilmės šalį;

23.5.  vidaus rinkai patiektų DAEI kiekį energine verte megavatvalandėmis (MWh);

23.6.  dujų pildymo punkto pavadinimą, kuriame vidaus rinkai buvo patiekti DAEI;

23.7.  DAEI siuntos tvarumo charakteristikas patvirtinančio dokumento numerį ir bendrą pagal dokumentą tvariu pripažintų DAEI energinės vertės kiekį, išreikštą megavatvalandėmis (MWh), kartu su informacija apie bendrą DAEI ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą, išreikštą gramais anglies dioksido ekvivalentu megadžauliui (gCO2ekv./MJ).

24.     Transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjas, ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio, kurį Paskirtasis subjektas pateikė Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją, paskutinės dienos, Sistemoje patvirtina gautos informacijos teisingumą ir papildomai pateikia pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kuria buvo įformintas atitinkamų DAEI pardavimas, datą, seriją ir numerį.

25.     Valdytojas iki einamųjų metų sausio 31 dienos pateikia Dujų perdavimo sistemos operatoriui visų Paskirtojo subjekto pagal Tvarkos aprašo 23.6 papunktį nurodytų dujų pildymo punktų pavadinimų sąrašą, o Dujų perdavimo sistemos operatorius pateikia Valdytojui informaciją apie per praėjusius kalendorinius metais į dujų sistemą per šiuos dujų pildymo punktus patiektų dujų kiekius megavatvalandėmis (MWh).

 

VI  SKYRIUS
DAEI APSKAITOS VIENETŲ GENERAVIMAS

 

26.     DAEI apskaitos vienetai sugeneruojami:

26.1.  Degalų tiekėjams – patvirtinus ar patikslinus Tvarkos aprašo 18.2 ir 19.1 papunkčiuose nurodytą informaciją ir duomenis bei papildomai pateikus Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytą informaciją ir duomenis;

26.2.  Transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams – patvirtinus Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą informaciją ir duomenis bei papildomai pateikus Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytą informaciją ir duomenis.

27.     Degalų tiekėjams ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams už kiekvieną kalendoriniais metais vidaus rinkai patiektą DAEI megadžaulį (MJ) šiame skyriuje nustatyta tvarka sugeneruojamas vienas DAEI apskaitos vienetas, apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles. Atitinkamai, už kiekvieną kalendoriniais metais už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų išvežtą DAEI megadžaulį (MJ) yra panaikinamas vienas DAEI apskaitos vienetas.

28.     Sugeneruojant DAEI apskaitos vienetus, biodegalų ir pažangiųjų biodegalų, taip pat nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų, pagamintų iš žaliavų, nurodytų Metodikoje, energinė vertė laikoma du kartus didesne nei jų į rinką patiektų degalų energinė vertė, t. y., už tokius biodegalus yra sugeneruojamas dvigubas DAEI apskaitos vienetų skaičius nei patiektų į rinką tokių biodegalų energinės vertės kiekis, išskyrus Tvarkos aprašo 29 punkte nustatytą atvejį.

29.     Skystųjų biodegalų energinės vertės kiekis Tvarkos aprašo 28 punkte nustatyta tvarka pripažįstamas du kartus didesnis nei į rinką patiektų degalų energinė vertė tik ta dalimi, kuria per metus kartu su benzinu patiektų biodegalų energinė vertė viršija Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą dalį, ir ta dalimi, kuria per metus kartu su dyzelinu patiektų biodegalų energinė vertė viršija Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą dalį.

30.     DAEI apskaitos vienetai į kitus kalendorinius metus neperkeliami, t. y. už konkrečiais kalendoriniais metais patiektus DAEI sugeneruoti DAEI apskaitos vienetai gali būti įskaityti tik tų pačių kalendorinių metų Įpareigojimams įgyvendinti.

31.     Sistemoje yra kaupiami šie duomenys apie kiekvieną DAEI apskaitos vienetą:

31.1.  Sistemos dalyvio, kuriam priklauso DAEI apskaitos vienetas, identifikaciniai duomenys;

31.2.  DAEI apskaitos vieneto registracijos numeris, kurį sudaro:

31.2.1.   einamaisiais metais Sistemos siuntai suteiktas eilės numeris;

31.2.2.   DAEI apskaitos vieneto sugeneravimo data – suteikiama pagal Tvarkos aprašo 18.2.2 ir 19.1.2 papunkčiuose nurodyto dokumento išrašymo arba Tvarkos aprašo 23.2 papunktyje nurodytą pardavimo vidaus rinkai datą;

31.2.3.   požymis apie DAEI, už kuriuos buvo sugeneruotas DAEI apskaitos vienetas, gamyboje panaudotas žaliavas – nustatomas pagal Tvarkos aprašo 20.3 ir 23.4 papunkčiuose degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo pateiktas arba patvirtintas DAEI gamybai panaudotas žaliavas;

31.2.4.   požymis apie DAEI apskaitos vieneto priskyrimą pažangiesiems biodegalams – Sistemos nustatomas pagal Metodikoje šiems biodegalams gaminti tinkamas naudoti žaliavas, nustatytas pagal Tvarkos aprašo 31.2.3 papunktį.

31.3.  siuntą sudarančių DAEI apskaitos vienetų skaičius – suteikiamas pagal Tvarkos aprašo 20.4 ir 23.5 papunkčiuose Sistemos dalyvio pateiktą arba patvirtintą vidaus rinkai patiektų DAEI energinės vertės kiekį (atskirai išskiriant Tvarkos aprašo 28 ir 29 punktuose nurodytas išimtis);

31.4.  papildomas požymis, ar DAEI apskaitos vienetą galima perleisti.

 

VII  SKYRIUS
DAEI APSKAITOS VIENETŲ PERLEIDIMAS

 

32.     DAEI apskaitos vienetai gali būti perleidžiami ne daugiau kaip du kartus DAEI apskaitos vienetų sugeneravimo kalendoriniais metais ir iki po jų einančių kalendorinių metų kovo 1 dienos.

33.     Sudarant DAEI apskaitos vienetų perleidimo sandorį, Sistemoje pateikiama sandorio kopija ir nurodoma:

33.1.  DAEI apskaitos vienetus perleidžiantis degalų tiekėjas ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjas (identifikaciniai duomenys);

33.2.  DAEI apskaitos vienetus įsigyjantis degalų tiekėjas ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjas (identifikaciniai duomenys);

33.3.  DAEI apskaitos vienetų registracijos numeriai;

33.4.  perleidžiamas siuntą sudarančių DAEI apskaitos vienetų skaičius;

33.5.  sandorio sudarymo data.

34.     DAEI apskaitos vienetų nuosavybės teisė DAEI apskaitos vienetus įsigijusiam subjektui pereina nuo tokio sandorio užregistravimo Sistemoje dienos.

35.     Informaciją apie sandorį Sistemoje turi teisę pateikti DAEI apskaitos vienetus perleidęs degalų tiekėjas ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjas.

36.     Perleisti DAEI apskaitos vienetai yra įskaitomi į Įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų DAEI apskaitos vienetus įsigijusio degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo metinių įpareigojimų įgyvendinimą, tačiau už DAEI apskaitos vienetų įskaitymą pagal Tvarkos aprašo 41 punktą yra atsakingas degalų tiekėjas ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjas, kuris vidaus rinkoje patiekė DAEI, už kuriuos pirmą kartą buvo sugeneruoti DAEI apskaitos vienetai.

 

VIII  SKYRIUS
DUOMENŲ AUDITAS IR APSKAITOS VIENETŲ ĮSKAITYMAS

 

37.     Degalų tiekėjai ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 dienos Sistemoje pateikia atestuoto auditoriaus arba audito įmonės, akredituotų pagal ISO 14065 standartą, audito ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais vidaus rinkoje patiektus benzino, dyzelino, gamtinių dujų ir DAEI kiekius (toliau – Ataskaita), už kuriuos buvo sugeneruoti DAEI apskaitos vienetai.

38.     Ataskaitoje turi būti pateikiama bent jau ši informacija:

38.1.  vidaus rinkai patiektų degalų ir (ar) DAEI kiekis, išreikštas energine verte (megadžauliais);

38.2.  bendras degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo pagal DAEI siuntos tvarumo charakteristikas patvirtinančius dokumentus tvariais pripažintų DAEI kiekis, išreikštas energine verte (megadžauliais);

38.3.  atskirų DAEI ir jų gamybai panaudotų žaliavų, nurodytų Metodikoje, kiekis, išreikštas energine verte (megadžauliais).

39.     Pateikus Ataskaitą, degalų tiekėjas ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjas netenka galimybės keisti Sistemoje praėjusiais kalendoriniais metais pateiktos informacijos ir duomenų.

40.     Taryba, susipažinusi su Ataskaita ir Sistemoje pateikta informacija ir duomenimis, Tarybos nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo Ataskaitos pateikimo Sistemoje dienos, įvertina degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo Įpareigojimų įgyvendinimą. Nustačius, kad pateikta Ataskaita yra su trūkumais ir (ar) reikalinga papildoma informacija jos įvertinimui, Taryba turi teisę pareikalauti Sistemos dalyvio ir (ar) atestuoto auditoriaus arba audito įmonės pateikti papildomą reikiamą informaciją ar duomenis. Šiai informacijai ar duomenims pateikti ir juos išnagrinėti Taryba turi teisę ne daugiau kaip du kartus po ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų pratęsti šiame punkte nurodytą terminą, apie tai pažymėdama Sistemoje.

41.     Taryba, išnagrinėjusi pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį kaupiamą informaciją ir duomenis Sistemoje, per Tvarkos aprašo 40 punkte nustatytą terminą priima vieną iš šių sprendimų:

41.1.  įskaityti visus degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo turimus DAEI apskaitos vienetus į Įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų metinių įpareigojimų įgyvendinimą;

41.2.  įskaityti dalį degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo turimų DAEI apskaitos vienetų į Įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų metinių įpareigojimų įgyvendinimą, o kitus DAEI apskaitos vienetus ta apimtimi, kuria dėl šių vienetų Ataskaitoje ir (ar) Tarybos ir Tarnybos patikrinimų metu nustatyta trūkumų, panaikinti.

42.     Priėmus vieną iš Tvarkos aprašo 41 punkte nurodytų sprendimų, Taryba, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodo Sistemoje privalomus panaikinti DAEI apskaitos vienetus.

43.     Tarybai per Tvarkos aprašo 39 punkte nustatytą terminą nepriėmus vieno iš Tvarkos aprašo 41 punkte nustatytų sprendimų, visi degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo už praėjusius kalendorinius metus sugeneruoti DAEI apskaitos vienetai yra įskaitomi į Įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų metinių įpareigojimų įgyvendinimą.

44.     Degalų tiekėjams ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams, kurie iki einamųjų metų balandžio 30 dienos Sistemoje nėra pateikę Ataskaitos, už praėjusius kalendorinius metus sugeneruoti DAEI apskaitos vienetai yra panaikinami.

45.     Panaikinant DAEI apskaitos vienetus, pirmiausia yra panaikinami degalų tiekėjui ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjui sugeneruoti ir neperleisti atitinkamos siuntos DAEI apskaitos vienetai. Jeigu šių apskaitos vienetų neužtenka, toliau po vieną DAEI apskaitos vienetą yra panaikinami kitiems degalų tiekėjams ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjams perleisti atitinkamos siuntos DAEI apskaitos vienetai, pradedant nuo anksčiausiai Sistemoje užregistruoto DAEI apskaitos vienetų perleidimo sandorio.

 

IX  SKYRIUS
PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

46.     Tarybai ir Tarnybai, kaip Įstatymo 19 straipsnyje nustatytoms priežiūrą vykdančioms institucijoms, Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, Valdytojas suteikia teisę prisijungti prie Sistemos ir naudotis ja kontrolės ir priežiūros tikslais.

47.     Taryba ir Tarnyba turi teisę kontrolės ir priežiūros tikslais:

47.1.  susipažinti su visa Sistemoje esančia informacija, duomenimis ir (ar) Sistemos dalyvių pateiktais dokumentais;

47.2.  pateikti informaciją Sistemoje apie patikrinimų metu nustatytas III skyriuje nurodytos informacijos neatitiktis ir (ar) informacijos pateikimo pažeidimus.

48.     Tarybos sprendimu degalų tiekėjui ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjui, nevykdančiam 5 punkte nustatytos prievolės arba praleidusiam Tvarkos aprašo 20 ar 24 punktuose nustatytą duomenų pateikimo ir patvirtinimo terminą, gali būti taikoma Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta atsakomybė už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą.

49.     Valdytojas iki kiekvienų metų gegužės 10 dienos informuoja Tarybą apie degalų tiekėjus ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjus, kuriems dėl Tvarkos aprašo 44 punkte nurodytos priežasties buvo panaikinti DAEI apskaitos vienetai.

50.     Valdytojas, siekdamas užtikrinti Sistemos veikimo atitiktį Įstatymui, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui ir Metodikai, turi teisę kasmet atlikti išorinį nepriklausomą auditą. Audito išvados skelbiamos viešai, Valdytojo internetinėje svetainėje.

 

X  SKYRIUS
INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

 

51.     Sistemoje esanti informacija nėra vieša. Sistemoje esanti informacija gali būti neatlygintinai teikiama Įstatymo 19 straipsnyje nustatytoms priežiūrą vykdančioms institucijoms, Energetikos ministerijai ir kitoms institucijoms, kai ši informacija yra reikalinga įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytoms institucijų pareigoms vykdyti ar Sistemos dalyviui, kai jam teikiama informacija yra tiesiogiai susijusi su jo paties vykdoma veikla.

52.     Sistemoje teikiama informacija ir duomenys apie Sistemos dalyvio:

52.1.    Lietuvos Respublikoje patiektus degalų ir DAEI kiekius (MJ);

52.2.    biodegalų, taip pat transporto sektoriuje suvartojamo biokuro, jeigu jie pagaminti iš maistinių ir (ar) pašarinių augalų, kiekį (MJ);

52.3.    biodegalų, taip pat transporto sektoriuje suvartojamo biokuro, jeigu jie pagaminti iš maistinių ir (ar) pašarinių augalų, procentinę dalį palyginti su bendra per metus patiektų degalų energine verte;

52.4.    biodegalų, pagamintų iš naudoto kepimo aliejaus ir 1 ir 2 kategorijų gyvūninių riebalų, kaip apibrėžta pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kiekį (MJ);

52.5.    biodegalų, pagamintų iš Tvarkos aprašo 51.4 papunktyje nurodytų žaliavų, procentinę dalį palyginti su bendra per metus patiektų degalų energine verte;

52.6.    pažangiųjų biodegalų ir (ar) nebiologinių skystųjų ir dujinių degalų kiekį (MJ);

52.7.    pažangiųjų biodegalų ir (ar) nebiologinių skystųjų ir dujinių degalų procentinę dalį palyginti su bendra per metus patiektų degalų energine verte;

52.8.    per metus kartu su benzinu patiektų biodegalų energinės vertės kiekį (MJ), viršijantį Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą dalį, ir per metus kartu su dyzelinu patiektų biodegalų energinės vertės kiekį (MJ), viršijantį Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą dalį;

52.9.    subjektus, kuriems praėjusiais kalendoriniais metais buvo parduotas benzino ir (ar) dyzelino mišinys, kuriame biodegalų koncentracija viršijo 10 procentų, skaičiuojant pagal bendrą degalų ir biodegalų mišinio energinę vertę;

52.10.  perleistus DAEI apskaitos vienetus;

52.11.  gautus DAEI apskaitos vienetus;

52.12.  įpareigojimų, nustatytų Įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse, įgyvendinimą.

53.     Apskaičiuojant Tvarkos aprašo 52 punkte nurodytą informaciją ir duomenis, į skaičiavimus nėra įtraukiama orlaiviams ar jūriniam transportui patiektų degalų dalis, kuri yra nustatoma pagal degalų tiekėjo ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo pateiktus ir patvirtintus Operacijų kodus.

54.     Valdytojas kaupdamas ir tvarkydamas informaciją Sistemoje:

54.1.  užtikrina prieigą prie Sistemos Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytoms priežiūrą vykdančioms institucijoms;

54.2.  Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, nustatyta tvarka, užtikrina Sistemoje esančios informacijos ir duomenų saugą ir konfidencialumą.

55.     Valdytojas skelbia apibendrintus nuasmenintus duomenis apie Lietuvos Respublikoje patiektus degalų ir DAEI kiekius, nenurodydamas atskirų degalų tiekėjų ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų, taip pat apibendrintą informaciją apie degalų tiekėjų ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų biodegalų, taip pat transporto sektoriuje suvartojamo biokuro, jeigu jie pagaminti iš maistinių ir (ar) pašarinių augalų, procentinę dalį palyginti su bendra degalų tiekėjų ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų per metus patiektų degalų energine verte, pažangiųjų biodegalų procentinę dalį palyginti su bendra degalų tiekėjų ar transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų per metus patiektų degalų energine verte ir vidaus rinkoje patiektų DAEI žaliavų struktūrą.

 

XI  SKYRIUS
MOKAMOS ĮMOKOS

 

56.     Degalų tiekėjai ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjai už naudojimąsi Sistema privalo mokėti Sistemos Valdytojo nustatyto dydžio įmokas.

57.     Įmokų dydžio nustatymo tvarka ir įmokų sumokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įmokų dydžio nustatymo tvarkos aprašu.

58.     Valdytojas nustatytą įmokų dydį turi suderinti su Energetikos ministerija ir Taryba.

 

XII  SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59.     Subjektai, pažeidę Tvarkos aprašą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

______________