Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 47 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

20 m.          d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

3. Pakeisti 47 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių ar su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Finansų rinkos dalyvis privalo išnagrinėti rašytinį vartotojo kreipimąsi ir pateikti išsamų motyvuotą dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvarią laikmeną, jeigu dėl to susitarė vartotojas ir finansų rinkos dalyvis, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių finansų rinkos dalyvis negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į kreipimąsi vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio vartotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo gavimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų. Finansų rinkos dalyvis vartotojų kreipimusis nagrinėja neatlygintinai.“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

Lietuvos banko įstatymo

1 priedas

 

 

 

FINANSŲ RINKOS DALYVIAI, MOKANTYS ĮMOKAS FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOMS PADENGTI, ĮMOKŲ BAZĖ IR MAKSIMALŪS ĮMOKŲ DYDŽIAI

 

Eil. Nr.

Rinkos dalyviai

Įmokų bazė

Maksimalus įmokų dydis

 

1.

Kredito įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,017 proc.

 

2.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,0057 proc.

 

3.

Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,0085 proc.

 

4.

Elektroninių pinigų įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

 

5.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės  su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

 

6.

Mokėjimo įstaigos

Metinės

su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

 

7.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 proc.

 

8.

Draudimo ir perdraudimo įmonės; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikoje pasirašytos draudimo ir perdraudimo įmokos

0,26 proc.

 

9.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Lietuvos Respublikoje pasirašytos draudimo ir perdraudimo įmokos

0,13 proc.

 

10.

Finansų maklerio įmonės

Metinės pajamos

0,3 proc.

 

11.

Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės pajamos

0,15 proc.

 

12.

Valdymo įmonės, investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, uždaro tipo investicinės bendrovės ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų turtas

0,05 proc.

 

13.

Reguliuojamos rinkos operatoriai

21 721 Eur

 

14.

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

28 962 Eur

 

15.

Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

868 Eur

 

16.

Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

434 Eur

 

17.

Draudimo brokerių įmonės

434 Eur

 

18.

Finansų patarėjo įmonės

434 Eur

 

19.

Valiutos keityklos operatoriai        

434 Eur

20.

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai

3 000 Eur

 

21.

Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma

0,0125 proc., bet ne mažiau kaip 100 Eur

 

 

 

 

22.

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai

3 000 Eur

 

23.

Nepriklausomi kredito tarpininkai

217 Eur

 

24.

Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai

217 Eur“.

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 13 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas