Projektas

 

Lietuvos Respublikos

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 37 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės biudžeto vykdymo auditą atlieka Valstybės kontrolė, savivaldybių biudžetų vykdymo auditą atlieka Valstybės kontrolė pagal valstybinio audito mastą ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Audito komiteto vardu

Audito komiteto pirmininkė                                                                                       Jolita Vaickienė