Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL M. A. APGYVENDINIMO IR IŠLAIKYMO 

PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRE PRATĘSIMO

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. T1-79

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl Bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų veiklos rekomendacijų 14.2 papunkčiu, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T3-153 „Dėl Jiezno vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Prienų rajono Jiezno paramos šeimai nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Prienų rajono Jiezno paramos šeimai nuostatų 28.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Jiezno paramos šeimai centro 2020 m. kovo 5 d. raštą Nr. S-35, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pratęsti M. A. apgyvendinimą ir išlaikymą Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre iki tol, kol jis įgis pagrindinį išsilavinimą ir pradės mokytis kitoje įstaigoje arba dirbti,  bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras