Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO NR. IX-1565 2 ir 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 2 straipsnį 10 dalimi ir ją išdėstyti taip:

10. Būtinieji šilumos gamintojai – aukciono tvarka kiekvienais metais nustatomas šilumos gamintojų sąrašas konkrečioje aprūpinimo šiluma sistemoje, kurie užtikrina teisės aktų reikalavimais nustatytą šilumos tiekimo kokybę mažiausiomis sąnaudomis ir kuriems kompensuojamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytos šilumos gamybai naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ir protingumo kriterijus atitinkanti investicijų grąža.“

2.   Buvusias 2 straipsnio 10-16 dalis laikyti atitinkamai 11-17 dalimis.

3.   Papildyti 2 straipsnį 18 dalimi ir ją išdėstyti taip:

18. Metinis būtinųjų šilumos gamybos galių įrenginių aukcionas – aprūpinimo šiluma sistemai būtinų šilumos gamybos įrenginių suminės galios parinkimas aukciono būdu, patenkinant aprūpinimo šiluma sistemos poreikius projektinėmis sąlygomis, ne mažiau kaip vienerių metų laikotarpiui, užtikrinant mažiausias šilumos gamybos metines išlaidas.“

4.   Buvusias 2 straipsnio 17-56 dalis laikyti atitinkamai 19-58 dalimis.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šilumos gamyba grindžiama pagal Nacionalinėje energetikos strategijoje, Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje ir šilumos ūkio specialiuosiuose planuose nustatytas šilumos gamybos šaltinių atnaujinimo, plėtros ir/ar naudojamo kuro konversijos planuojamas apimtis ir vietą, konkurenciją tarp šilumos gamintojų. Siekiant užtikrinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tvirtina Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, privalomą visiems asmenims, kurie verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Veiksminga konkurencija užtikrinama organizuojant metinį būtinos šilumos gamybos galios įrenginių aukcioną, kuris užtikrina minimalų metinių sąnaudų šilumos gamybai kiekį. Šio aukciono būdu atrinktiems būtiniesiems šilumos gamintojams apmokamos šilumos gamybai naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ir protingumo kriterijus atitinkanti investicijų grąža, o jie kiekvieną mėnesį dalyvauja šiluminės energijos aukcione, neviršydami metiniam būtinosios šilumos gamybos galios įrenginių aukcionui pasiūlytos eksploatacijai būtinų sąnaudų pastoviosios ir kintamosios dedamųjų viršutinių ribų, įvertinant faktines kuro išlaidas, suminio dydžio. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato metinio būtinosios šilumos gamybos galios įrenginių aukciono taisykles bei tvirtina jo organizavimo tvarką. Kiti šilumos gamintojai, nedalyvavę ar nelaimėję metinio būtinos šilumos gamybos galios įrenginių aukciono, dalyvauja mėnesiniame šiluminės energijos gamybos aukcione.“

 

 

 

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2019 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai

 

Rimantas Sinkevičius

Jurgis Razma

Antanas Baura

Virginijus Sinkevičius

Eugenijus Gentvilas

Bronislovas Matelis

Rūta Miliūtė

Andrius Kupčinskas