Projektas

 

Lietuvos Respublikos

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO

ĮSTATYMo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo

įstatymas

 

2022 m.                  d.   Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis19 straipsnio pakeitimas

Papildyti 19 straipsnio 3 dalį 9 punktu:

9) maisto produktams.” 

 

2 straipsnis.  Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2022 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2. Šis įstatymas, išskyrus jo 1 dalį, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai

Jonas Pinskus

Andrius Palionis

Rita Tamašunienė (pasirašė 2022-03-15)