Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ VALSTYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m. d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį:

1) Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir šiuos Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto  finansinius rodiklius:

a) valstybės biudžeto pajamos – 7 796 263,2 tūkst. eurų;

b) valstybės biudžeto išlaidos – 8 119 800,2 tūkst. Eurų; iš jų 1 189 479,5 tūkst. eurų sudaro išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant valstybinių aukštųjų mokyklų darbo užmokestį, ir 811 264,8 tūkst. eurų – išlaidos turtui įsigyti; 

c) biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos, kurios pagal įstatymus ir kitus teisės aktus skiriamos programoms finansuoti, – 761 559,1 tūkst. eurų;

d) valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 989 997,2 tūkst. eurų, valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams – 46 162,5 tūkst. eurų;

e) Lietuvos Respublikos Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis yra teigiamas, t. y.  1 427 738 tūkst. eurų.;

f) valstybės garantijų dėl valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas 2017 ir ankstesniais metais suteikta už 241 624 tūkst. eurų, valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti 2017 ir ankstesniais metais suteikta už 76 700 tūkst. eurų, valstybės garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, prisiimtų 2017 ir ankstesniais metais, suteikta už 59 522 tūkst. eurų (iš jų 2017 metais –  už 10 685 tūkst. eurų).

2) Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

 

 

Seimo Pirmininkas