Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 1, 2, 142 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO X1 SKYRIUMI

ĮSTATYMAS

 

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio ir laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo, integracijos ir sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarką ir reglamentuoja kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus, taip pat nustato Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo ir panaikinimo sąlygas ir tvarką.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 151 dalimi:

151. Lietuvos Respublikos elektroninis rezidentas (toliau – e. rezidentas) – užsienietis, kuris siekia naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis, ir kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas e. rezidento statusas.“

2. Buvusią 151 dalį laikyti 152 dalimi.

3. Papildyti 2 straipsnį 34 dalimi:

34. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73).“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas X1 skyriumi

Papildyti Įstatymą X1 skyriumi:

X1 SKYRIUS

E. REZIDENTAS

 

1402 straipsnis. Prašymo dėl e. rezidento statuso suteikimo pateikimas ir nagrinėjimas

1.  Užsieniečio prašymas dėl e. rezidento statuso suteikimo teikiamas Migracijos departamentui. Užsienietis, esantis užsienyje, pašymą pateikia per pasirinktą išorės paslaugų teikėją, o užsienietis, esantis teisėtai Lietuvos Respublikoje – asmeniškai Migracijos departamentui.

2.  Užsienietis, kuris siekia įgyti e. rezidento statusą, privalo pateikti savo biometrinius duomenis tapatybei patvirtinti (veido atvaizdą ir dviejų pirštų atspaudus), išskyrus Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 numatytus atvejus, taip pat pateikti kitus duomenis, būtinus elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonei išduoti.

3.  Užsieniečio prašymas dėl e. rezidento statuso suteikimo turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo Migracijos departamente dienos.

 

1403 straipsnis. E. rezidento statuso nesuteikimo pagrindai

E. rezidento statusas užsieniečiui nesuteikiamas, jeigu:

1) centrinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje yra įtrauktas įspėjimas dėl užsieniečio neįsileidimo;

2) jis yra užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionaliniame sąraše.

 

1404 straipsnis. E. rezidento statuso užsieniečiui suteikimas

1.  E. rezidento statusas užsieniečiui suteikiamas jį įregistravus Užsieniečių registre.

2. Užsieniečiui, kuriam suteiktas e. rezidento statusas, išduodama elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonė su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu.

3. Užsieniečiui išduodama elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonė suteikia galimybę jam naudotis Lietuvos Respublikoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis.

4. Elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonę parengia vidaus reikalų ministro įgaliota institucija, ją užsieniečiui išduoda šio Įstatymo 1402 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai.

5. Elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonės formą nustato vidaus reikalų ministras.

 

1405 straipsnis. E. rezidento statuso panaikinimas

1.  Užsieniečiui suteiktas e. rezidento statusas panaikinamas, jeigu:

1)  užsienietis prašo panaikinti e. rezidento statusą;

2)  gaunama duomenų apie užsieniečio mirtį;

3)  paaiškėja, kad yra šio Įstatymo 1403 straipsnyje nustatyti pagrindai;

4)  jis įgytas apgaulės būdu, pateikus tikrovės neatitinkančius duomenis, suklastotus arba neteisėtai įgytus dokumentus;

5)  įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos teismo nuosprendžiu užsieniečiui paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą;

6paaiškėja, kad jis yra padaręs nusikaltimą taikai, nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose, arba kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokius nusikaltimus;

7)  yra rimtas pagrindas manyti, kad jis yra susijęs su pinigų plovimo, kitomis neteisėtomis finansinėmis operacijomis, korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis;

8jis turi didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai užsieniečiui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nevykdo įsipareigojimų muitinei arba yra nesumokėjęs Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos baudos (baudų), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu vienas bazinės socialinės išmokos dydis.

2. Sprendimą dėl e. rezidento statuso panaikinimo priima Migracijos departamentas.

 

1406 straipsnis. E. rezidento statuso suteikimo, panaikinimo, elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonės išdavimo, išorės paslaugų teikėjo pasirinkimo tvarka

Tvarką, reglamentuojančią užsieniečio prašymo dėl e. rezidento statuso suteikimo pateikimą, nagrinėjimą, e. rezidento statuso suteikimą ir panaikinimą, elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonės išdavimą ir keitimą, išorės paslaugų teikėjo pasirinkimą, nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su užsienio reikalų ministru.

 

4 straipsnis. 142 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 142 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Užsieniečių registro objektai yra:

1) užsieniečiai, kurių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje nustatoma pagal šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines sutartis;

2) e. rezidentai;

3) kiti užsieniečiai, nenurodyti šios dalies 1 ir 2 punktuose, turintys ekonominių ir (arba) socialinių interesų, ir (arba) prievolių Lietuvos Respublikoje.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras ir kitos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas