ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ

 

2023 m.     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų 5, 6 straipsniais ir atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių  asociacijos įstatų 4.3 ir 4.4 papunkčius bei Lietuvos savivaldybių asociacijos 2023 m. balandžio 13 d. raštą Nr. (14)-SD-259 „Dėl delegatų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą”, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Deleguoti 2023–2027 metų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą:

Artūrą Visocką, Savivaldybės merą;

Vytautą Juškų (jam negalint dalyvauti – Simoną Potelienę), Savivaldybės tarybos narį;

Gintautą Lukošaitį (jam negalint dalyvauti – Justą Niauronį), Savivaldybės tarybos narį;

Jovitą Vičienę (jai negalint dalyvauti – Vladą Artūrą Balsį), Savivaldybės tarybos narę;

Juozą Pabrėžą (jam negalint dalyvauti – Vilių Puroną), Savivaldybės tarybos narį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliai.       

 

 

Savivaldybės meras