ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-258 „DĖL ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO mokINIŲ, TURINČIŲ LABAI DIDELIŲ IR DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRIEŽIŪROS VASAROS laikotarpiu, ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba      n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. T-258 „Dėl Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos ir Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūros vasaros laikotarpiu, įkainio patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„DĖL ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO mokINIŲ, TURINČIŲ LABAI DIDELIŲ IR DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRIEŽIŪROS VASAROS laikotarpiu ĮKAINIO PATVIRTINIMO“.

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nustatyti Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) jų vaikų priežiūros vasaros laikotarpiu įkainį – 35 eurai (be maitinimo) už vieną lankytą mėnesį.“

1.3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės merą parengti Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūros vasaros laikotarpiu finansavimo tvarkos aprašą.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023‒2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023‒2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras