Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-12 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                  d. Nr. 1-

Vilnius

 

1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.5. Fizinis asmuo – suprantamas kaip fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).“

1.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 21 669 794 (dvidešimt vieno milijono šešių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt keturių) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų ir iki 5 000 000 (penkių milijonų) eurų, iš Ateities ekonomikos DNR plano  lėšų.“

1.3. Pakeičiu 39.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.1. projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo, parengtą pagal formą, numatytą Atrankos tvarkos aprašo 1 priede;“.

1.4. Pakeičiu 2 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Finansavimo gavėjas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“  projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (toliau – Aprašas) yra fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).“

1.5. Pakeičiu 2 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.  Finansavimo Fiziniams asmenims skyrimo tvarkos (toliau – Tvarka) 1 punkte nurodytame pastate, kuris nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis), turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas kaip apibrėžta Aprašo 4.9 papunktyje.“

1.6. Pakeičiu 2 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Fizinis asmuo pildo Registracijos formą, kurioje turi deklaruoti, kad eksploatuoja neefektyviai biomasę naudojantį katilą, nurodyti naudojamo biokuro rūšį bei kartu su Registracijos forma pateikti neefektyviai biomasę naudojančio katilo ir vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos nuotraukas bei pateikti laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą, jei jų yra.“

1.7. Pakeičiu 2 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Fizinis asmuo Registracijos formoje taip pat nurodo Tvarkos 1 punkte aprašyto pastato unikalų numerį (dvibučių pastatų atveju – unikalų buto numerį), įsigyjamą Tvarkos 7 punkte šilumos gamybos įrenginį, jo galingumą, naudingumo koeficientą bei kitą Registracijos formoje nustatytą informaciją ir iki kvietimo teikti Registracijos formas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją Aplinkos projektų valdymo agentūrai.“

1.8. Pakeičiu 2 priedo 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. Tvarkos 7 punkte nurodytos įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčio nuo kvietimo fiziniams asmenims teikti Registracijos formas paskelbimo datos.

1.9. Pakeičiu 2 priedo 35.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.1. dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę  naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija).; Dokumentas turi būti išrašytas nuo einamųjų metų, kai paskelbtas kvietimas teikti Registracijos formas sausio 1 dienos;“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1, 1.4-1.9 papunkčių nuostatos taikomos kvietimams teikti Registracijos formas, paskelbtiems nuo 2020 m. spalio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras        

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019 m.                 d. raštu

Nr.

SUDERINTA

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

2019 m.                         d. raštu Nr.