Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Raseinių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu bei atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, pirmojo prioriteto, penktojo tikslo uždaviniams įgyvendinti numatytas priemones, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras