Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I- 857 2, 17 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2019 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas naujomis 32 ir 33 dalimis

Papildyti Įstatymo 2 straipsnį naujomis 32 ir 33 dalimis:

32. Alkoholio produktų skolinimas – alkoholio produktų pardavimas fiziniam asmeniui, atidedant apmokėjimą.

33. Alkoholio produktų pasaugojimas – paslauga fiziniam asmeniui už tam tikrą atlygį stacionariuose saugojimo įrenginiuose pasaugoti alkoholio produktus.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio papildymas nauja 16 dalimi

Papildyti Įstatymo 17 straipsnį nauja 16 dalimi:

16. Alkoholio produktų skolinimo ir saugojimo veikla yra draudžiama.“

 

3 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 34 straipsnio 2 dalį ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Už alkoholio produktų, neatitinkančių Lietuvos Respublikoje galiojančių saugos ar kokybės reikalavimų, gaminimą ir pardavimą, žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importą, alkoholio produktų gaminimą, laikymą, gabenimą ir pardavimą neturint šiai veiklai atitinkamos licencijos, šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 7, 10 punktuose (jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės), šios dalies 4, 5, 6, 8, 9, 11 punktuose, 2 dalies 2, 3, 6, 8 punktuose (jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės), šios dalies 4, 5, 7, 9 punktuose, 5–11, 13, 15 ir 16 dalyse nustatytų reikalavimų nesilaikymą, taip pat už savivaldybių tarybų nustatytų prekybos alkoholiniais gėrimais švenčių ir masinių renginių dienomis ribojimų ar draudimų pažeidimą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, užsienio juridinių asmenų atstovybės Lietuvos Respublikoje baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro bauda.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                        Paulius Saudargas