Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO NR. I-1115

10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodytos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės dokumentus valdo naudodamos Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą.“

2. Buvusias 10 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 4, 5, 6, 7 ir 8 dalimis.

3. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, perduodančios valstybės archyvams nuolat saugomus dokumentus ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka, su valstybės archyvais derina dokumentacijos planų duomenis ir šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų apskaitos dokumentų duomenis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. rugsėjo 30 d. patvirtina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, naudojančių Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, sąrašą, nustato perėjimo prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos tvarką bei prireikus priima kitus šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

3.  Šio įstatymo 1 straipsnis konkrečioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms taikomas nuo Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos įdiegimo šiose institucijose, įstaigose ar įmonėse pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą perėjimo prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos tvarką dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas