Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-181 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                   Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-181 „Dėl  Raseinių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ 1 punktą bei juo patvirtintą sąrašą ir juos išdėstyti nauja redakcija:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių, žudynių, rezistencijos aukų išniekinimo ir karių palaidojimo vietų sąrašą (pridedama).“

2. Pripažinti netekusiu galios  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. TS-165 „Dėl  Raseinių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašo pakeitimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras