Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

 

Preambulė

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo ir Stabilumo ir augimo pakto – 2005 m. birželio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1055/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo – fiskalinę drausmę reglamentuojančias nuostatas, kurias vykdant valdomas valdžios sektoriaus struktūrinis deficitas ir negali būti viršyta didžiausia leistina valdžios sektoriaus išlaidų didėjimo riba ir, kad fiskalinę drausmę reglamentuojančių nuostatų nesilaikymas keltų riziką ilgalaikiam valdžios sektoriaus finansų tvarumui ir padidintų skolinimosi finansų rinkose palūkanų normas,

įvertindamas tai, kad Lietuva 2015 metais pasiekė vidutinio laikotarpio tikslą ir 2016 metais nuo vidutinio laikotarpio tikslo (1 procento nuo bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus struktūrinio deficito) numatoma nenukrypti,

įvertindamas tai, kad 2017 metais pradedama įgyvendinti  struktūrinė darbo rinkos ir socialinės apsaugos reforma („Socialinis modelis“), kartu su mokestinėmis priemonėmis, didinančiomis mažiausiai uždirbančiųjų valstybės gyventojų iš darbo santykių gaunamas pajamas, artimuoju laikotarpiu sąlygos neigiamą poveikį valdžios sektoriaus balansui ir dėl to 2017 metais valdžios sektorius bus su deficitu, o šių priemonių poveikį atskaičius – 2017 metais būtų be deficito,

atsižvelgdamas į padidėjusį valstybės išorinės ekonominės aplinkos neapibrėžtumą, kintančią geopolitinę ir saugumo padėtį Europoje ir į tai, kad tokiomis aplinkybėmis neigiama rizika dėl ekonominės raidos scenarijaus išlieka, į poreikį vykdyti narystės NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose įsipareigojimus,

įvertindamas tai, kad pagal šio įstatymo, taip pat įstatymų, reglamentuojančių Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų finansinius rodiklius, rengimo metu turimus duomenis formuojami valdžios sektoriaus finansų rodikliai 2017 metais atitinka nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytas fiskalinės drausmės taisykles,

p r i i m a šį įstatymą.

 

1 straipsnis.    Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinamas Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžetas – 8 476 141 tūkst. eurų pajamų, 9 059 544 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 583 403 tūkst. eurų) (1, 2, 3 ir 4 priedai).

 

2 straipsnis.    Lietuvos Respublikos 2017 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai

1.   Šiuo įstatymu patvirtinami šie 2017 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai:

1)   gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 78,14 procento;

2)   kiekvienos savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) (8 priedas), pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei;

3)   gyventojų pajamų mokesčio dalys (procentais), reikalingos prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti:

a)   Vilniaus miesto savivaldybei – 45,93 procento;

b)   Kauno miesto savivaldybei – 75,11 procento;

c)   Klaipėdos miesto savivaldybei – 91,15 procento;

d)   visoms kitoms savivaldybėms – 100 procentų;

4)   valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 757 051 tūkst. eurų (5 priedas);

5)   prognozuojamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 188 334 tūkst. eurų (6 priedas);

6)   valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams – 45 996 tūkst. eurų (7 priedas).

2.   Šiuo įstatymu numatomas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus (8 priedas).

 

3 straipsnis.    Mokinio krepšelio dydis ir specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti naudojimas

1.  Mokinio krepšelis – mokymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui, apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą metodiką.

2.  Mokinio krepšelio dydis 2017 metais – 1 045 eurai.

3.  Klasės (grupės) krepšelis – tai vienai sąlyginei klasei (grupei) metams ugdymo planui įgyvendinti skiriamos lėšos, kurių dydis priklauso nuo sąlyginio klasės (grupės) dydžio, palyginti su tam tikru mokinių srautu, apskaičiuojamas, paskirstomas ir naudojamas pagal Vyriausybės patvirtintą Eksperimentinę mokymo lėšų apskaičiavimo, naudojimo ir paskirstymo metodiką.

4.  Savivaldybės specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui lėšų dalį, nurodytą Vyriausybės patvirtintoje metodikoje, savo nustatyta tvarka naudoja Vyriausybės patvirtintoje metodikoje numatytoms mokymo reikmėms.

 

4 straipsnis.    Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas ir pervedimas

1.  Šio įstatymo 5 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos specialias tikslines dotacijas, nustatytas šio įstatymo 5 priede, paskirsto savivaldybėms, apie tai joms praneša ir atsižvelgdamos į lėšų poreikį, perveda šias dotacijas savivaldybėms.

2.  Šio įstatymo 6 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas, nurodytas šio įstatymo 6 priede, paskirsto savivaldybėms, apie tai joms praneša ir, atsižvelgdamos į lėšų poreikį, perveda šias dotacijas savivaldybėms. Šio įstatymo 6 priede prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti Vyriausybė arba šio įstatymo 6 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto savivaldybėms ir investicijų projektams, apie tai šio įstatymo 6 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos praneša savivaldybėms ir atsižvelgdamos į faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, nurodytas valstybės institucijoms ir įstaigoms savivaldybių teikiamose paraiškose, perveda šias dotacijas savivaldybėms.

3.  Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) perveda savivaldybėms šio įstatymo 7 priede nustatytas valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybių biudžetams sumas.

4.  Savivaldybės, atsižvelgdamos į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

5.  Savivaldybės gautas ir nepanaudotas šio įstatymo 5 ir 6 prieduose nurodytas dotacijų sumas grąžina šio įstatymo 5 ir 6 prieduose nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

6.  Nepanaudotos pagal paskirtį bendrosios dotacijos kompensacijos, skirtos pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti ir valstybės tarnautojams 15 procentų apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti, grąžinamos į valstybės biudžetą.

 

5 straipsnis.    Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

2017 metų valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą dydis yra 39 procentai Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 283,3 euro už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.

 

6 straipsnis.    Valstybės biudžeto asignavimai pagrindinei socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti

2017 metų valstybės biudžeto asignavimai pagrindinei socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti yra 1 procentinis punktas socialinio draudimo įmokos tarifo ir sudaro 118 400 tūkst. eurų.

 

7 straipsnis.    Papildoma pensijų įmoka iš valstybės biudžeto į pensijų fondus

2017 metų papildoma pensijų įmoka iš valstybės biudžeto į pensijų fondus už dalyvį yra lygi 2 procentams Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 14,53 euro per mėnesį.

 

8 straipsnis.    Įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos asignavimų valdytojų programoms finansuoti

Šiuo įstatymu patvirtinamos 2017 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, pagal asignavimų valdytojus – 743 930 tūkst. eurų (3 priedas).

 

9 straipsnis.    Valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai

2017 metais valstybės garantijos gali būti teikiamos:

1)  už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2017 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 340 140 tūkst. eurų. Į garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitą neįtraukiama garantijų institucijų įsipareigojimų pagal garantijas dalis, kuri yra pergarantuota finansų institucijų, turinčių aukščiausią kredito reitingą (AAA), suteiktą bent dviejų iš tarptautinių reitingų agentūrų Moody’s, Standard & Poor’s ir Fitch Ratings;

2)  dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2017 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 115 848 tūkst. eurų;

3)  dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2017 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 80 000 tūkst. eurų, iš jų per 2017 metus prisiimtų naujų įsipareigojimų suma negali viršyti 18 000 tūkst. eurų.

 

10 straipsnis.  Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas

2017 metų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas – 2 305 111 tūkst. eurų, iš jų 1 400 000 tūkst. eurų skirta sukaupti lėšas euroobligacijų emisijai 2018 metais išpirkti.

 

11 straipsnis.  Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai

2017 metais valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos gali pasirašyti paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, suteikiančius teisę skolintis ne daugiau kaip 11 615 tūkst. eurų, kurie būtų skirti valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimui pagal patvirtintas programas ir kitoms reikmėms finansuoti. 2017 metais valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2017 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus limitas – 11 640 tūkst. eurų. Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto šiame straipsnyje nurodytus skolinimosi limitus valstybinėms aukštosioms mokykloms ir valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms jos nustatyta tvarka. Valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos už prisiimtus skolinius įsipareigojimus atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijai jos nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis.  Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai ir įsiskolinimų padengimas

1.  Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

1)  savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės – 130 procentų) šio įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;

2)  savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai viršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų šio įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;

3)  savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis;

4)  savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos.

2.  Į skolinimosi ir skolos limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartos lėšų.

3.  Savivaldybės 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 

13 straipsnis.  Vyriausybės ir kitų institucijų teisės vykdant biudžetą

1.  Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai suteikiama teisė:

1)  paskirstyti tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms lėšas, numatytas Finansų ministerijos asignavimuose tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus ir Lietuvos statistikos departamento paskelbtą tikinčiųjų skaičių;

2)  paskirstyti pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje 2017 metams numatytas kapitalo investicijoms skirtas lėšas;

3)  paskirstyti savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytas lėšas 2016 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti;

4)  paskirstyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programai skirtus asignavimus pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir (arba) savivaldybes ir 2017 metais leisti juos naudoti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinamiems ir (arba) numatomiems įgyvendinti projektams, programoms ir subsidijų schemoms finansuoti;

5)  perskirstyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms valstybės biudžete numatytus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, atsižvelgiant į programų, projektų ir subsidijų schemų įgyvendinimo duomenis;

6)  perskirstyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotų finansų inžinerijos priemonių arba finansinių instrumentų grįžusias lėšas, grąžintas asignavimų valdytojams pagal sudarytas finansų inžinerijos priemonių arba finansinių instrumentų finansavimo sutartis, tarp asignavimų valdytojų tiems patiems tikslams finansuoti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą;

7)  Teisėjų tarybos teikimu ne dažniau kaip kartą per ketvirtį perskirstyti valstybės biudžeto asignavimus, numatytus šio įstatymo 4 priede, tarp teismų, atsižvelgiant į teismų programų įgyvendinimo duomenis;

8)  paskirstyti asignavimų valdytojams Finansų ministerijos šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams pasiskolintas lėšas;

9)  perskirstyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Krašto apsaugos ministerija) asignavimus turtui įsigyti, išskyrus asignavimus investicijų projektams, ir juos naudoti išlaidoms, išskyrus darbo užmokesčiui, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant reikiamas prekes, paslaugas ar darbus pajėgoms, kurios atvyksta dalyvauti tarptautinėse operacijose, tarptautinėse karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose arba vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją (toliau – priimančiosios šalies parama);

10) paskirstyti asignavimų valdytojams ir savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytas lėšas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui įgyvendinti.

2.  Valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šio įstatymo 5 ir 6 prieduose, suteikiama teisė perskirstyti specialias tikslines dotacijas tarp savivaldybių ir tarp specialių tikslinių dotacijų, nurodytų šio įstatymo 5 ir 6 prieduose, esant papildomų lėšų poreikiui ar sutaupytoms lėšoms – dotacijas atitinkamai didinti ar mažinti.

3.  Finansų ministerijai suteikiama teisė:

1)  skolintis valstybės vardu esant poreikiui ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 10 ir 20 straipsnių nuostatos: su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti; priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti ir su šių priemonių įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą; nenumatytoms išlaidoms dėl einamaisiais biudžetiniais metais paskelbto referendumo ir (arba) pirmalaikių, naujų ar pakartotinių rinkimų; Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu, vykdyti, įskaitant rezervinių lėšų sukaupimą ir (arba) paskolinimą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimuose ir (arba) su tuo susijusiose sutartyse ar susitarimuose; nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su užsieniečių perkėlimu į Lietuvos Respublikos teritoriją ir jų integracija; Europos Sąjungos teisės aktais numatytai nacionalinei paramai žemės ūkio subjektams; valstybės paramai teikti įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus; išlaidoms, susijusioms su atstovavimu Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių išvadų dėl jų sprendimų apskundimo parengimą, teisinių išvadų dėl sprendimų apskundimo gavimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) atliekant kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) interesų gynimu, apmokėti; arbitražų ar teismų sprendimams, kuriais priteistos sumos iš Lietuvos valstybės, vykdyti;

2)  leisti įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, gautos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai naudoti valstybės biudžeto reikmėms ir valstybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti užtikrinant, kad programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, įmokėtos biudžetinių įstaigų pajamos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, iš valstybės biudžeto būtų finansuojamos laiku;

3)  kompensuoti nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų ir įmokėtą, bet nepanaudotą Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų dalį, skirtą šiam tikslui, naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) patvirtintas bendras asignavimų sumas;

4)  kompensuoti nustatyta tvarka 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatorių ir kitų susijusių institucijų atstovų komandiruočių į patirties mainų renginius, kurių organizavimą remia atsakingos šalių donorių institucijos, išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų;

5pervesti Vilniaus miesto savivaldybei Finansų ministerijos asignavimuose numatytus 18 600 tūkst. eurų vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį.

4.  Švietimo ir mokslo ministerijai suteikiama teisė:

1)   paskirstyti pagal aukštąsias mokyklas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas studentų, 2017 metais priimamų studijuoti pagal pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, ir tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų programų studentų studijų ir kitoms išlaidoms;

2)   Vyriausybės patvirtintoje metodikoje nustatyta tvarka perskirstyti specialią tikslinę dotaciją mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti tarp savivaldybių, taip pat tarp savivaldybių ir Švietimo ir mokslo ministerijos ir atvirkščiai;

3)   Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka paskirstyti pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas, teikiančias bendrąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir profesinį ugdymą programas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir profesinio ugdymo mokytojų, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

5.  Krašto apsaugos ministerijai, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė:

1)   perskirstyti asignavimus išlaidoms ir juos naudoti turtui įsigyti ir investicijų projektams, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

2)   perskirstyti asignavimus turtui įsigyti ir juos naudoti investicijų projektams, taip pat perskirstyti asignavimus investicijų projektams ir juos naudoti turtui įsigyti, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

3)   naudoti paliekamus 3 mėnesių išlaidų dydžio pereinamuosius 2016 metų lėšų likučius, esančius tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas;

4)   naudoti 2016 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, ginklų ir karinės įrangos ir karinių atsargų įsigijimo, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas toms sutartims vykdyti.

6.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija) suteikiama teisė įgalioti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą vykdyti lėšų susigrąžinimą pagal įgyvendintas asignavimų valdytojo programas, kuriose buvo numatytos lėšos 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektams.

7.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau – Susisiekimo ministerija) suteikiama teisė:

1)   įgalioti Transporto investicijų direkciją vykdyti lėšų susigrąžinimą pagal įgyvendintas asignavimų valdytojo programas, kuriose buvo numatytos lėšos 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektams;

2)   įgalioti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos vykdyti pagal 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ ir pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendintų projektų lėšų susigrąžinimą;

3)   skirti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 50 000 tūkst. eurų programai „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“, 24 000 tūkst. eurų transeuropinio tinklo kelio E67 („Via Baltica“) plėtrai ir 13 000 tūkst. eurų su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusiems vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, netaikant Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų procentinių dydžių.

8.  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija), Švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija) suteikiama teisė teikti dotacijas užsienio subjektams užsienio lietuvių, jų bendruomenių, organizacijų ir įstaigų kultūros, švietimo veiklai finansuoti, tautiniam tapatumui išsaugoti, lietuvių kultūrai puoselėti ir pristatyti pasauliui, bendruomeniškumui stiprinti, prisidėti užtikrinant lietuvių kultūrai reikšmingo paveldo užsienyje priežiūrą, įsitraukimo į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir kitai veiklai finansuoti iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų.

9.   Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) suteikiama teisė skirti lėšas investuotojams, vykdant įsipareigojimus, nustatytus investicijų sutartyse, sudarytose vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punktu, iš Ūkio ministerijos asignavimuose tam tikslui numatytų lėšų.

10. Užsienio reikalų ministerijai, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė naudoti paliekamus vieno mėnesio išlaidų dydžio pereinamuosius 2016 metų lėšų likučius, esančius Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

11. Asignavimų valdytojams, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viršplanines įmokas į biudžetą naudoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

 

14 straipsnis.  Asignavimų valdytojo teisė prisiimti įsipareigojimus naudoti biudžeto lėšas

1.   Aplinkos ministerija 2017 metų mokėjimams iš Klimato kaitos specialiosios programos iš 2017 metais ir (arba) ankstesniais metais įmokėtų lėšų bendros sumos gali naudoti ne daugiau kaip 33 000 tūkst. eurų.

2.   Klimato kaitos specialiosios programos lėšas, viršijančias šio straipsnio 1 dalyje numatytą sumą, Aplinkos ministerija gali naudoti papildomai suderinusi su Finansų ministerija ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 10 ir 20 straipsnių nuostatos.

 

15 straipsnis.  Valstybės investicijų 2017–2019 metų programos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama Valstybės investicijų 2017–2019 metų programa (9 priedas).

 

16 straipsnis.  Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2017 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmata (10 priedas).

 

17 straipsnis.  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2017 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmata (11 priedas).

 

18 straipsnis.  Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2017 metų Garantinio fondo lėšų sąmata (12 priedas).

 

19 straipsnis.  Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2017 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata (13 priedas).

 

20 straipsnis.  Vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus balanso rodiklio užduotys

1.   Nustatomas ne blogesnis negu -0,8 procento BVP 2017 metų valdžios sektoriaus balanso rodiklis.

2.   Vidutiniu laikotarpiu bus siekiama subalansuoto valdžios sektoriaus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

 

Tūkst. Eur

Pajamos

Iš viso

PAJAMOS

6 312 871

MOKESČIAI

5 885 195

Pajamų ir pelno mokesčiai

1 017 861

Gyventojų pajamų mokestis

340 072

Pelno mokestis

677 789

Turto mokesčiai

900

Nekilnojamojo turto mokestis

900

Prekių ir paslaugų mokesčiai

4 764 434

Pridėtinės vertės mokestis

3 326 560

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

26 400

Akcizai

1 294 170

Cukraus sektoriaus mokesčiai

1 080

Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

17 770

Transporto priemonių mokesčiai

58 000

Mokesčiai už aplinkos teršimą

5 954

Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

34 500

Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

102 000

KITOS PAJAMOS

427 676

Turto pajamos

253 529

Palūkanos už paskolas

117 458

Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius

4 830

Lietuvos banko likutinis pelnas

0

Dividendai

106 910

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

7 235

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

13 882

Angliavandenilių išteklių mokestis

3 214

Pajamos už prekes ir paslaugas

124 907

Pajamos už patalpų nuomą

5 748

Konsulinis mokestis

25 252

Pajamos už atsitiktines paslaugas

82 990

Žyminis mokestis

8 340

Kitos pajamos

2 577

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

39 000

Kitos neišvardytos pajamos

10 240

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

62 128

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

57 482

Žemė

19 553

Kitas materialusis ir nematerialusis turtas

37 929

Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas)

4 646

Kitos gautinos sumos

4 646

IŠ VISO

6 374 999

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

2 101 142

IŠ VISO

8 476 141

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų:

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

5 250

4 990

2 630

260

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

29 123

28 544

16 877

579

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

7 888

7 888

680

0

iš jų: asignavimai politinėms partijoms

5 502

5 502

0

0

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

1 039

1 000

692

39

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

9 193

9 142

6 035

51

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

779

779

226

0

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

1 917

1 778

1 162

139

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

152

152

111

0

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

570

570

405

0

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

330

330

230

0

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

724

701

464

23

Nacionalinė sveikatos taryba

58

58

43

0

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

464

464

314

0

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

387

387

232

0

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

267

257

180

10

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

13 207

11 780

4 783

1 427

iš jų: kompensacijai už Lietuvos žydų

religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą

3 620

3 620

0

0

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 231

3 200

1 670

31

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1 855

1 822

1 224

33

Etninės kultūros globos taryba

198

191

119

7

Viešųjų pirkimų tarnyba

2 424

2 216

1 444

208

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

24 555

19 503

12 902

5 052

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

8 008

7 114

4 861

894

II. MINISTERIJOS

Aplinkos ministerija

297 214

294 428

28 770

2 786

Energetikos ministerija

158 333

158 285

1 602

48

Finansų ministerija

1 389 694

1 309 927

81 408

79 767

iš jų:

 

 

 

 

Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

60 062

60 062

0

0

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas

1 448

1 448

0

0

Lietuvos Respublikos įnašas į Europos

stabilumo mechanizmą

65 440

0

0

65 440

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių,

bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir

kitoms reikmėms

697

697

0

0

Krašto apsaugos ministerija

723 480

412 955

155 536

310 525

Kultūros ministerija

138 448

131 666

31 901

6 782

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1 230 347

1 225 160

56 012

5 187

Susisiekimo ministerija

844 886

640 255

14 563

204 631

Sveikatos apsaugos ministerija

588 162

570 265

34 837

17 897

Švietimo ir mokslo ministerija

1 038 878

1 026 574

91 409

12 304

Teisingumo ministerija

100 229

93 498

46 284

6 731

Ūkio ministerija

176 183

174 648

10 695

1 535

Užsienio reikalų ministerija

82 046

76 908

16 945

5 138

Vidaus reikalų ministerija

216 886

213 525

17 510

3 361

Žemės ūkio ministerija

1 041 750

1 036 087

32 208

5 663

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

1 911

1 905

1 288

6

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos statistikos departamentas

9 104

7 996

5 167

1 108

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

6 803

5 893

3 900

910

Lietuvos nacionalinis muziejus

6 032

4 048

2 485

1 984

Lietuvos dailės muziejus

5 277

5 204

3 199

73

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2 505

2 366

1 411

139

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

11 731

9 659

5 876

2 072

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2 846

2 736

1 674

110

Nacionalinis Kauno dramos teatras

1 914

1 914

1 238

0

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 669

4 619

2 705

50

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

11 525

2 497

1 249

9 028

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

2 739

2 739

79

0

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

36 494

28 369

7 600

8 125

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

8 863

7 586

3 843

1 277

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

967

967

208

0

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

726

726

535

0

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

728

724

477

4

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

62 517

60 468

39 561

2 049

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

95 759

89 936

44 948

5 823

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

33 953

28 006

3 109

5 947

Valstybės tarnybos departamentas

1 341

1 331

769

10

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

219 227

210 974

136 559

8 253

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

12 322

10 082

6 838

2 240

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

17 365

15 821

10 285

1 544

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

28 341

26 767

13 117

1 574

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

3 020

2 856

1 466

164

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

30 899

30 289

21 701

610

Nacionalinė teismų administracija

11 659

9 275

1 037

2 384

Teismai

68 086

68 055

48 459

31

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2 260

2 034

1 061

226

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

134

134

65

0

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

323

323

220

0

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

453

443

293

10

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

7 999

5 594

3 147

2 405

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

Vilniaus universitetas

44 046

43 546

0

500

iš jų: valstybinės reikšmės Vilniaus

universiteto bibliotekos veiklai užtikrinti

2 600

2 100

0

500

Vytauto Didžiojo universitetas

8 970

8 970

0

0

Kauno technologijos universitetas

21 709

21 409

0

300

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

15 281

14 581

0

700

Klaipėdos universitetas

6 229

6 229

0

0

Aleksandro Stulginskio universitetas

5 479

5 079

0

400

Mykolo Romerio universitetas

4 007

3 945

0

62

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

23 572

22 872

0

700

Vilniaus dailės akademija

5 362

5 062

0

300

Lietuvos edukologijos universitetas

5 393

4 893

0

500

Lietuvos sporto universitetas

2 301

2 301

0

0

Šiaulių universitetas

3 522

3 522

0

0

Lietuvos muzikos ir teatro  akademija

4 403

4 403

0

0

Lietuvos energetikos institutas

3 349

3 289

2 127

60

Nacionalinis vėžio institutas

3 822

934

491

2 888

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

717

717

506

0

Lietuvos istorijos institutas

1 379

1 379

933

0

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1 075

1 075

719

0

Lietuvių kalbos institutas

964

964

677

0

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

558

543

360

15

Lietuvos teisės institutas

423

423

307

0

Lietuvos socialinių tyrimų centras

616

616

400

0

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1 352

1 342

766

10

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

6 879

6 343

3 710

536

Gamtos tyrimų centras

4 301

3 967

2 305

334

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

11 897

11 847

4 964

50

Lietuvos mokslų akademija

4 360

2 802

1 771

1 558

Lietuvos mokslo taryba

18 639

18 639

1 070

0

Kauno kunigų seminarija

105

105

0

0

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

71

71

0

0

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

116

116

0

0

IŠ VISO

9 059 544

8 321 367

1 073 639

738 177

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

3 priedas

 

2017 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS, NUTARIMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

iš jų:

valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

iš viso

iš jų: pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

1

1

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

348

348

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

5

5

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

724

724

724

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

12

12

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 231

3 231

3 231

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

50

50

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

5

5

Aplinkos ministerija

54 662

52 607

2 055

Finansų ministerija

63 019

60 062

2 957

Krašto apsaugos ministerija

332

332

Kultūros ministerija

26 445

17 179

9 266

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

20 951

2 490

18 461

Susisiekimo ministerija

513 478*

511 080*

2 398

Sveikatos apsaugos ministerija

5 665

1 313

4 352

Švietimo ir mokslo ministerija

8 841

8 841

Teisingumo ministerija

2 575

240

2 335

Ūkio ministerija

1 497

932

565

Užsienio reikalų ministerija

14

14

Vidaus reikalų ministerija

3 402

3 402

Žemės ūkio ministerija

776

80

696

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

290

290

Lietuvos statistikos departamentas

20

20

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

130

130

Lietuvos nacionalinis muziejus

400

400

Lietuvos dailės muziejus

325

325

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

72

72

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1 600

1 600

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

463

463

Nacionalinis Kauno dramos teatras

521

521

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

580

580

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

280

280

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

510

510

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

87

87

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3 635

3 635

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

7 250

6 712

538

Valstybės tarnybos departamentas

2

2

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

333

333

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

55

55

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2 500

2 500

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

5

5

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

22

22

Nacionalinė teismų administracija

27

27

Teismai

93

93

iš jų:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

5

5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

1

1

Lietuvos apeliacinis teismas

13

13

Vilniaus apygardos teismas

3

3

Kauno apygardos teismas

1

1

Klaipėdos apygardos teismas

6

6

Šiaulių apygardos teismas

1

1

Panevėžio apygardos teismas

1

1

Vilniaus miesto apylinkės teismas

7

7

Kauno apylinkės teismas

8

8

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

2

2

Šiaulių apylinkės teismas

1

1

Panevėžio miesto apylinkės teismas

1

1

Druskininkų miesto apylinkės teismas

1

1

Alytaus rajono apylinkės teismas

2

2

Biržų rajono apylinkės teismas

1

1

Joniškio rajono apylinkės teismas

1

1

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

1

1

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

1

1

Lazdijų rajono apylinkės teismas

1

1

Marijampolės rajono apylinkės teismas

1

1

Mažeikių rajono apylinkės teismas

1

1

Molėtų rajono apylinkės teismas

1

1

Rokiškio rajono apylinkės teismas

1

1

Skuodo rajono apylinkės teismas

1

1

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

1

1

Šilutės rajono apylinkės teismas

1

1

Švenčionių rajono apylinkės teismas

1

1

Tauragės rajono apylinkės teismas

1

1

Telšių rajono apylinkės teismas

1

1

Trakų rajono apylinkės teismas

1

1

Utenos rajono apylinkės teismas

1

1

Varėnos rajono apylinkės teismas

1

1

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

3

3

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1

1

Vilniaus apygardos administracinis teismas

15

15

Kauno apygardos administracinis teismas

1

1

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

1

1

Šiaulių apygardos administracinis teismas

1

1

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

180

180

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

6 840

6 840

6 833

Lietuvos energetikos institutas

1 100

1 100

Nacionalinis vėžio institutas

410

410

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

15

15

Lietuvos istorijos institutas

31

31

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

30

30

Lietuvių kalbos institutas

29

29

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

58

58

Lietuvos teisės institutas

15

15

Lietuvos socialinių tyrimų centras

29

29

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

250

250

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

3 796

3 796

Gamtos tyrimų centras

800

800

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

5 080

5 080

Lietuvos mokslų akademija

29

29

Lietuvos mokslo taryba

5

5

IŠ VISO

743 930

652 695

91 235

10 788

 

* Iš šių lėšų skiriama bendroms biudžeto reikmėms:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – 50 439 tūkst. eurų (iš Kelių priežiūros ir plėtros programos). Nepasitvirtinus pajamų surinkimo prognozėms, proporcingai mažinama šių lėšų suma.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

4 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI TEISMAMS

 

 

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų:

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

3 973

3 973

2 906

0

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2 092

2 092

1 509

0

Lietuvos apeliacinis teismas

3 612

3 599

2 643

13

Vilniaus apygardos teismas

4 871

4 868

3 544

3

Kauno apygardos teismas

3 768

3 768

2 714

0

Klaipėdos apygardos teismas

2 327

2 321

1 704

6

Šiaulių apygardos teismas

1 781

1 781

1 297

0

Panevėžio apygardos teismas

1 743

1 743

1 282

0

Vilniaus miesto apylinkės teismas

7 795

7 795

5 519

0

Kauno apylinkės teismas

4 737

4 737

3 369

0

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

2 653

2 651

1 910

2

Šiaulių apylinkės teismas

2 223

2 223

1 484

0

Panevėžio miesto apylinkės teismas

1 787

1 787

1 266

0

Druskininkų miesto apylinkės teismas

355

355

249

0

Palangos miesto apylinkės teismas

279

279

196

0

Akmenės rajono apylinkės teismas

348

348

245

0

Alytaus rajono apylinkės teismas

1 076

1 076

761

0

Anykščių rajono apylinkės teismas

341

341

238

0

Biržų rajono apylinkės teismas

368

368

259

0

Ignalinos rajono apylinkės teismas

354

354

254

0

Jonavos rajono apylinkės teismas

631

631

453

0

Joniškio rajono apylinkės teismas

300

300

204

0

Jurbarko rajono apylinkės teismas

352

352

246

0

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

511

511

354

0

Kėdainių rajono apylinkės teismas

615

615

440

0

Kelmės rajono apylinkės teismas

345

345

242

0

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

489

489

340

0

Kretingos rajono apylinkės teismas

391

391

279

0

Kupiškio rajono apylinkės teismas

267

267

188

0

Lazdijų rajono apylinkės teismas

347

347

227

0

Marijampolės rajono apylinkės teismas

1 025

1 025

724

0

Mažeikių rajono apylinkės teismas

640

640

452

0

Molėtų rajono apylinkės teismas

289

289

198

0

Pakruojo rajono apylinkės teismas

304

304

209

0

Pasvalio rajono apylinkės teismas

375

375

255

0

Plungės rajono apylinkės teismas

503

503

349

0

Prienų rajono apylinkės teismas

392

392

277

0

Radviliškio rajono apylinkės teismas

498

498

355

0

Raseinių rajono apylinkės teismas

370

370

258

0

Rokiškio rajono apylinkės teismas

425

425

298

0

Skuodo rajono apylinkės teismas

259

259

180

0

Šakių rajono apylinkės teismas

366

366

250

0

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

407

407

285

0

Šilalės rajono apylinkės teismas

290

290

201

0

Šilutės rajono apylinkės teismas

631

631

444

0

Širvintų rajono apylinkės teismas

278

278

194

0

Švenčionių rajono apylinkės teismas

353

353

248

0

Tauragės rajono apylinkės teismas

663

663

468

0

Telšių rajono apylinkės teismas

490

490

350

0

Trakų rajono apylinkės teismas

597

597

413

0

Ukmergės rajono apylinkės teismas

477

477

342

0

Utenos rajono apylinkės teismas

584

584

419

0

Varėnos rajono apylinkės teismas

350

350

242

0

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

456

454

318

2

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1 150

1 150

680

0

Visagino miesto apylinkės teismas

367

367

261

0

Zarasų rajono apylinkės teismas

288

288

201

0

Vilniaus apygardos administracinis teismas

2 218

2 213

1 611

5

Kauno apygardos administracinis teismas

841

841

594

0

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

572

572

413

0

Šiaulių apygardos administracinis teismas

503

503

363

0

Panevėžio apygardos administracinis teismas

394

394

285

0

IŠ VISO

68 086

68 055

48 459

31

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

5 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Dotacijos paskirties pavadinimas

Iš viso

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

35

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

59

iš jų:

piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti

36

valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti

23

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

561

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

548

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

81 714

iš jų:

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

14 214

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1 700

socialinei paramai mokiniams

19 247

socialinėms paslaugoms

28 748

vaikų ir jaunimo teisių apsaugai

6 733

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

7 756

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

3 316

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

10 891

iš jų:

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

10 641

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

250

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

617 765

iš jų:

mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti

599 792

savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

17 973

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

3 376

iš jų:

civilinės būklės aktams registruoti

2 069

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

563

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti

49

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

695

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

18 575

iš jų:

savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

136

žemės ūkio funkcijoms atlikti

8 030

melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui

10 409

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

1 426

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

22 101

iš jų:

 

civilinei saugai

1 385

 

priešgaisrinei saugai

20 716

IŠ VISO

 

757 051

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

6 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ PROGNOZUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Dotacijos paskirties pavadinimas

Iš viso

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2 479

iš jų:

atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai

1 779

miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti

100

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

600

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

patikimam centralizuotam šilumos tiekimo organizavimui užtikrinti Ukmergės rajono savivaldybėje

817

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

9 317

iš jų:

piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti

2 317

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

2 800

 

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

4 200

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

13 862

 

iš jų:

 

 

Trakų rajono savivaldybei – pastatų, į kuriuos turi būti perkelti Užutrakio buvusio dvaro ansamblio teritorijoje esančiuose pastatuose įsikūrę gyventojai, statybos darbams

420

 

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

13 442

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

691

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, (rekonstruoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

122 850

iš jų:

einamiesiems tikslams finansuoti

44 063

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

78 787

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

6 196

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

 

21 523

 

iš jų:

 

 

Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Pušaitė" patalpoms atnaujinti

100

 

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

21 423

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo įmokai finansuoti

340

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms

841

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

9 418

IŠ VISO:

188 334

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

7 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

 

 

 

Tūkst. Eur

Savivaldybės pavadinimas

Iš viso

iš jų:

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis

Vilniaus miesto

1 863

1 543

320

Alytaus miesto

3 801

873

19

Birštono

2 637

 

7

Druskininkų

451

 

7

Kauno miesto

230

 

230

Klaipėdos miesto

996

921

75

Marijampolės

206

187

19

Neringos

12

 

12

Palangos miesto

361

 

25

Panevėžio miesto

32

 

32

Šiaulių miesto

827

751

76

Visagino

2 457

 

22

Akmenės rajono

4 213

 

10

Alytaus rajono

312

 

30

Anykščių rajono

1 973

 

10

Biržų rajono

176

 

20

Ignalinos rajono

1 199

 

5

Jonavos rajono

2 587

 

13

Joniškio rajono

883

 

9

Jurbarko rajono

716

 

10

Kaišiadorių rajono

534

 

36

Kauno rajono

24

 

24

Kėdainių rajono

13

 

13

Kelmės rajono

2 091

 

18

Klaipėdos rajono

33

 

33

Kretingos rajono

21

 

21

Kupiškio rajono

630

 

1

Lazdijų rajono

1 053

 

9

Mažeikių rajono

770

 

53

Molėtų rajono

441

 

11

Pakruojo rajono

637

 

9

Panevėžio rajono

165

 

12

Pasvalio rajono

446

 

10

Plungės rajono

9

 

9

Prienų rajono

272

 

16

Radviliškio rajono

1 953

 

13

Raseinių rajono

1 148

 

31

Rokiškio rajono

651

 

16

Skuodo rajono

673

 

10

Šakių rajono

12

 

12

Šalčininkų rajono

972

 

17

Šiaulių rajono

24

 

24

Šilalės rajono

1 067

 

8

Šilutės rajono

48

 

48

Širvintų rajono

9

 

9

Švenčionių rajono

23

 

23

Tauragės rajono

36

 

36

Telšių rajono

582

 

21

Trakų rajono

14

 

14

Ukmergės rajono

766

 

12

Utenos rajono

352

 

12

Varėnos rajono

913

 

11

Vilkaviškio rajono

1 433

341

22

Vilniaus rajono

37

 

37

Zarasų rajono

1 516

 

8

Elektrėnų

18

 

18

Kalvarijos

493

 

10

Kazlų Rūdos

7

 

7

Pagėgių

110

 

14

Rietavo

68

 

7

IŠ VISO

45 996

4 616

1 666

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

8 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKIRIAMOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALYS (PROCENTAIS)

 

 

 

 

Tūkst. Eur

Savivaldybės pavadinimas

Prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius

iš jų:

Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais)

gyventojų pajamų mokestis

Vilniaus miesto

286 412

244 007

20,074

Alytaus miesto

21 705

19 841

1,632

Birštono

2 158

2 033

0,167

Druskininkų

9 290

8 423

0,693

Kauno miesto

157 822

137 247

11,291

Klaipėdos miesto

87 177

75 035

6,173

Marijampolės

23 908

21 127

1,738

Neringos

6 045

5 510

0,453

Palangos miesto

11 565

8 528

0,702

Panevėžio miesto

41 340

37 130

3,055

Šiaulių miesto

50 229

45 714

3,761

Visagino

9 000

8 830

0,726

Akmenės rajono

8 914

8 324

0,685

Alytaus rajono

11 020

10 525

0,866

Anykščių rajono

11 252

10 547

0,868

Biržų rajono

11 372

10 569

0,869

Ignalinos rajono

7 619

7 199

0,592

Jonavos rajono

17 399

16 558

1,362

Joniškio rajono

10 296

9 159

0,753

Jurbarko rajono

11 750

11 081

0,912

Kaišiadorių rajono

13 655

11 676

0,961

Kauno rajono

36 208

34 047

2,801

Kėdainių rajono

21 355

19 627

1,615

Kelmės rajono

12 154

11 645

0,958

Klaipėdos rajono

22 456

20 241

1,665

Kretingos rajono

15 900

14 575

1,199

Kupiškio rajono

7 856

7 329

0,603

Lazdijų rajono

8 594

8 225

0,677

Mažeikių rajono

23 216

21 336

1,755

Molėtų rajono

8 162

7 839

0,645

Pakruojo rajono

9 458

8 367

0,688

Panevėžio rajono

15 796

14 965

1,231

Pasvalio rajono

11 406

10 418

0,857

Plungės rajono

14 827

13 928

1,146

Prienų rajono

11 023

10 473

0,862

Radviliškio rajono

16 021

14 867

1,223

Raseinių rajono

14 035

13 111

1,079

Rokiškio rajono

13 345

12 545

1,032

Skuodo rajono

7 797

7 316

0,602

Šakių rajono

12 913

11 786

0,970

Šalčininkų rajono

12 970

12 561

1,033

Šiaulių rajono

17 147

15 990

1,315

Šilalės rajono

10 306

10 002

0,823

Šilutės rajono

17 656

16 901

1,390

Širvintų rajono

6 885

6 435

0,529

Švenčionių rajono

11 014

10 072

0,829

Tauragės rajono

17 172

15 897

1,308

Telšių rajono

17 898

17 218

1,416

Trakų rajono

14 426

13 637

1,122

Ukmergės rajono

15 309

13 966

1,149

Utenos rajono

15 828

14 993

1,233

Varėnos rajono

10 186

9 789

0,805

Vilkaviškio rajono

15 585

14 651

1,205

Vilniaus rajono

42 315

39 140

3,220

Zarasų rajono

7 673

7 324

0,603

Elektrėnų

10 564

9 232

0,759

Kalvarijos

4 474

4 310

0,355

Kazlų Rūdos

5 042

4 723

0,389

Pagėgių

4 044

3 734

0,307

Rietavo

3 451

3 272

0,269

IŠ VISO

1 352 395

1 215 550

100

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

9 priedas

 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2017–2019 METŲ PROGRAMA

(PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)

 

Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti 2017–2019 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės garantuojamų paskolų lėšos:

 

 

 

 

 

Tūkst. Eur

Sritis

2017 metams,

iš viso

iš jų

2018

metams

2019

metams

valstybės biudžetas

valstybės garantuojamų paskolų lėšos

Valstybės valdymas

37 005

37 005

30 035

31 629

Krašto apsauga

112 038

112 038

 

117 492

81 242

Viešoji tvarka

13 018

13 018

8 194

8 153

Švietimas

105 977

105 977

164 563

218 430

Sveikatos apsauga

47 403

47 403

59 050

64 280

Socialinė apsauga

17 561

17 561

22 296

27 941

Aplinkos apsauga

109 125

109 125

200 570

105 915

Kultūra

64 382

64 382

108 324

118 396

Žemės ūkis

36 605

36 605

29 716

23 307

Visuomenės apsauga

84 713

84 713

105 942

121 623

Transportas ir ryšiai

630 928

630 928

663 395

618 275

Kita veikla

155 535

114 036

41 499

169 655

133 384

IŠ VISO

1 414 290

1 372 791

41 499

1 679 232

1 552 575

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

10 priedas

 

2017 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2017 m. sausio 1 d.

129 373

2.

Įplaukos 2017 metais

60 062

2.1.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, įstatymų nustatyta tvarka privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus

 

 

1 128

2.2.

50 procentų gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą dividendų

 

49 795

2.3.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus viešo aukciono būdu įstatymų nustatyta tvarka valstybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus

 

 

1 295

2.4.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus

 

7 844

3.

Išlaidos 2017 metais

627

iš jų:

Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo išlaidos (neigiamos palūkanos už fondo sąskaitų likučius

 

627

4.

Lėšos, kurios 2017 metais gali būti naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 

 

183 808

5.

Numatomas lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d. (1 + 2 – 3)

188 808

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

11 priedas

 

2017 METŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2017 m. sausio 1 d.

 

1 392

 

 

 

2.

Įplaukos 2017 metais:

 

2.1

Lėšos, gautos už Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą

1 710

 

Iš viso įplaukų:

1 710

 

 

3.

Išlaidos 2017 metais:

 

3.1.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams įgyvendinti

673

3.2.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti

2 344

3.3.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo išlaidoms padengti

79

3.4.

Kitos išlaidos*

6

 

Iš viso išlaidų:

3 102

 

 

 

4.

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.

0

 

* Mokėjimo pavedimų užsienio valiuta išlaidos, komisinis mokestis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniams popieriams įsigyti ir saugoti, valiutos keitimo paslaugų išlaidos, Vyriausybės vertybinių popierių nominalios vertės ir pirkimo kainos skirtumas, palūkanų išlaidos ir kitos išlaidos.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

12 priedas

 

2017 METŲ GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2017 m. sausio 1 d.

30 000

2.

Įplaukos:

 

2.1.

Darbdavių įmokos

15 400

2.2.

Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti

 

 

1 000

3.

Iš viso įplaukų

16 400

4.

Bendra įplaukų ir likučio suma

46 400

5.

Išlaidos:

 

5.1.

Išmokos darbuotojams

10 300

5.2.

Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas

60

5.3.

Garantinio fondo administravimo išlaidos

299

5.4.

Laikinai laisvų Garantinio fondo lėšų investavimo išlaidos

50

6.

Iš viso išlaidų

10 709

7.

Numatomas lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.

35 691

 

 

Lietuvos Respublikos

2017 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

13 priedas

 

2017 METŲ ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2017 m. sausio 1 d.

0

 

2.

Pajamos ir įplaukos:

 

2.1.

Darbdavių įmokos

45 672

 

3.

Iš viso pajamų ir įplaukų

45 672

4.

Bendra pajamų, įplaukų ir likučio suma

45 672

5.

Išlaidos:

 

5.1.

Išmokos darbuotojams

36 455

 

5.2.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidos

358

5.3.

Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos

0

 

5.4.

Atkurta Ilgalaikio darbo išmokoms mokėti panaudota Garantinio fondo lėšų suma

 

0

 

6.

Iš viso išlaidų

36 813

7.

Numatomas lėšų likutis 2018 m. sausio 1 d.

8 859