Projektas Nr. XIVP-2101(4)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 13 ir 15 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Respublikos Prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigybių skaičių Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Respublikos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Respublikos Prezidento darbo užmokestis

Respublikos Prezidento darbo užmokestis yra 5,8 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 15 straipsnyje nustatytas Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydis pradedamas taikyti tą dieną, kai 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose išrinktas Respublikos Prezidentas pradeda eiti pareigas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                  Ričardas Juška