Projektas Nr. TSP-260

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS

 

2020 m. spalio           d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-139 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2020 m. spalio 13 d. raštą Nr. S-118 „Dėl patalpų suteikimo pagal panaudos sutartį“,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ perduoti pagal panaudos sutartį Kupiškio bitininkų draugijai neatlygintinai naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ir šiuo metu  uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ patikėjimo teise valdomą 24,92  kv. m patalpą (pastato unikalus Nr. 5797-5006-1011,  patalpos Nr. 2-12), esančią Gedimino g. 96, Kupiškio mieste,  penkeriems metams draugijos veiklai vykdyti.

2. Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktorių ir  Kupiškio bitininkų draugijos pirmininką  pasirašyti  nurodytų patalpų panaudos  sutartį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras                                                                                     

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas