Projektas Nr. TSP-294

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUPIŠKIO LIGONINEI

 

2020 m. gruodžio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17  punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 3 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsniu ir 3 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. TS-243 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                              n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti pagal patikėjimo sutartį įstaigos veiklos vykdymo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 99 metams, Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Krantinės g. 28, Kupiškio mieste:

1.1. ligoninės pastatą (unikalus Nr. 5798-5000-7012, žymėjimas plane 1D5p, bendras plotas 10235,47 kv. m),  kurio įsigijimo vertė 3 001 249,99 Eur;

1.2. garažo patalpas (unikalus Nr. 5798-5000-7031, žymėjimas plane 7G1p, bendras plotas 191,05 kv. m),  kurių įsigijimo vertė 56 268,68 Eur;

1.3. tunelio pastatą (unikalus Nr. 5798-5000-7053, žymėjimas plane 9H1b, užstatytas plotas 446,00 kv. m), kurio įsigijimo vertė  131 357,37 Eur;

1.4. ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5798-5000-7064, žymėjimas plane10I1p,užstatytas plotas 11,00 kv. m), kurio įsigijimo vertė 18 437,50 Eur;

1.5. kiemo statinius (kiemo aptvėrimas, kiemo aikštelė, unikalus Nr. 5798-5000-7075), kurių įsigijimo vertė 13 334 Eur;

1.6. ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 310 584,92 Eur  pagal  Ilgalaikio materialiojo turto, perduodamo viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, sąrašą (1 priedas);

1.7. trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 5 246,17 Eur pagal  Trumpalaikio materialiojo turto, perduodamo viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, sąrašą (2 priedas).

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, Kupiškio rajono savivaldybės vardu  pasirašyti:

2.1.  susitarimus dėl Savivaldybės turto panaudos sutarčių, sudarytų su viešąja įstaiga Kupiškio  ligonine, nutraukimo;

2.2. šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo patikėjimo teise patikėjimo sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktus.

3. Pripažinti netekusiais galios šiuos  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus:

3.1. 2020 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. TS-31 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei“;       

3.2. 2019 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. TS-144 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei“;

3.3. 2018 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. TS-71 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo“;

3.4. 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. TS-76 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei“;

3.5. 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. TS-77 „Dėl ilgalaikio turto panaudos“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

 

Mažvydas Šalkauskas