Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Šiaulių vandenys“ PERSKAIČIUOTŲ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų NUSTATYMO

 

2022 m. liepos      d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, 34 straipsnio 2 ir 13 dalimis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3 - 92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, 28.1 ir 30.3 papunkčiais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-810 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, atsižvelgdama į UAB „Šiaulių vandenys“ 2022-06-08 raštą Nr. S-1604 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba                                           n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
bute, – 2,82 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,09 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,66 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,63 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,44 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
įvaduose, – 2,78 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,08 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,70 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,65 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,62 Eur/m3;

1.2.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – 0,43 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, – 2,88 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,18 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,70 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,65 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,62 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,43 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, – 2,77 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,07 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,70 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,65 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,62 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,43 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,33 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, ir taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. T-266 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo“ nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų įsigaliojimo dienos.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras