Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                             d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-251 Dėl specialiųjų mokyklų, siūlomų pertvarkyti į regioninius centrus, sąrašo patvirtinimo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Įvykdyti Šiaulių sanatorinės mokyklos struktūrinę pertvarką iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. ir pakeisti jos paskirtį iš pagrindinės mokyklos tipo specialiosios mokyklos sveikatos problemų turintiems mokiniams į pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centrą, skirtą mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos, intelekto, sveikatos problemų, 7 (6)–20 metų judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, ikimokyklinio ugdymo grupės sveikatos problemų turintiems vaikams, vykdančią pradinio, pagrindinio ugdymo ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytas pradinio, pagrindinio, individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

2.     Pakeisti Šiaulių sanatorinės mokyklos pavadinimą ir pavadinti ją Šiaulių „Santakos“ ugdymo centru.

3.   Patvirtinti Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro nuostatus (pridedama).

4.   Įgalioti Šiaulių sanatorinės mokyklos direktorių pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

5.   Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-384 „Dėl Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro, Šiaulių „Dermės“, Šiaulių „Ringuvos, Šiaulių sanatorinės mokyklų ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro nuostatų patvirtinimo“ 1.4 papunktį.

6.   Nustatyti, kad šio sprendimo 5 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 3 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas

paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras