Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADVOKATŪROS ĮSTATYMO NR. IX-2066 61 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 61 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Advokatų garbės teismo nariu gali būti advokatas, turintis ne mažesnį kaip dešimties metų advokato veiklos stažą. Advokatų garbės teismas sudaromas šia tvarka:

1) tris narius iš advokatų renka visuotinis advokatų susirinkimas;

2) du narius iš teisingumo ministro pateikto šešių advokatų sąrašo renka advokatų taryba.“

 

`      2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir taikomas po šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nustatyta tvarka formuojamoms advokatų garbės teismo sudėtims.

 

2. Teisingumo ministras iki 2022 m. gruodžio 30 d. patvirtina teisingumo ministro pateikiamų šešių advokatų atrankos tvarką.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai

1. Remigijus Žemaitaitis

2. Petras Gražulis

3. Jonas Pinskus

4. Rita Tamašunienė

5. Česlav Olševski

6. Andrius Palionis

7. Rasa Budbergytė

8. Vytautas Bakas

9. Julius Sabatauskas

10. Ligita Girskienė

11. Aurelijus Veryga

12. Algirdas Stončaitis

13. Agnė Širinskienė

14. Aušrinė Norkienė

15. Deividas Labanavičius

16. Vytautas Gapšys

17. Artūras Skardžius