Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. 3D-435 „DĖL KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022  m.            d. Nr. 3D-

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Kooperatines bendroves (kooperatyvus) žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) pripažįsta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija vadovaudamasi valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro teikimu.“

1.2. Pakeičiu 4.3. papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. turi daugiau kaip 30 narių ir daugiau kaip 70 procentų jos narių yra fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurių produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro atliktus skaičiavimus per praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra ne mažesnis kaip 2 000 eurų, o bendra šių narių pajų vertė sudaro daugiau kaip 70 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių pajų vertės;“.

1.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), pateikusi Juridinių asmenų registrui finansinės ataskaitos dokumentus už praėjusius finansinius metus ir siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), per Elektroninių valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/ prisijungusi prie Kooperatyvų programinio įrankio (toliau – KPĮ) pateikia valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui prašymą (1 priedas). Pripažinta kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) gali iš naujo siekti pripažinimo žemės kooperatine bendrove (kooperatyvu) ne anksčiau nei likus 3 (trims) mėnesiams iki galiojančio pripažinimo pabaigos. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:“.

1.4. Pakeičiu 6.4. papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. revizijos komisijos (revizoriaus), auditorių ar audito įmonės išvada dėl kooperatinės bendrovės metinės finansinės ataskaitos už praėjusius finansinius metus (jei kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) ją turėjo sudaryti);“.

1.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, administruodama kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pateiktus prašymus:“.

1.6. Pakeičiu 8.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3.1. ne mažesnės kaip 20 procentų dalies prašymų, pateiktų kiekvienais kalendoriniais metais, atranka patikrai vietoje pagal valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką;“.

1.7. Pakeičiu 8.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.1. valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus patvirtinto klausimyno užpildymas. Užpildytas klausimynas turi būti pasirašomas tikrinamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) vadovo ar kito įgaliojimus turinčio asmens ir valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro darbuotojo, atliekančio patikrą vietoje;“.

1.8. Pakeičiu 8.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4.2. valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus patvirtinto patikros vietoje akto užpildymas. Užpildytas aktas turi būti pasirašomas tikrinamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) vadovo ar kito įgaliojimus turinčio asmens ir valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro darbuotojo, atliekančio patikrą vietoje;“.

1.9. Pakeičiu 8.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6.2. valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro išvadą – pripažinti arba nepripažinti. Tuo atveju, kai nurodoma išvada nepripažinti, teikime privalo būti nurodyti nepripažinimo motyvai;“.

1.10. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Atsižvelgdama į valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro teikimą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija priima galutinį sprendimą dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo (nepripažinimo) žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu):

9.1. kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kuri yra nepripažįstama žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), nurodydama valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro teikime pateiktus nepripažinimo motyvus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija praneša raštu, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

9.2. pripažinimas įforminamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, kuriuo taip pat suteikiamas įgaliojimas valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui išduoti pažymėjimus kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), pripažintoms žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais). Pripažinimas suteikiamas dvejiems metams. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos praneša prašymą pateikusiai kooperatinei bendrovei (kooperatyvui). Taip pat valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras iki einamojo mėnesio  2 darbo dienos informuoja Žemės ūkio ministerijos už kooperaciją atsakingą padalinį apie per praėjusį mėnesį pripažintas žemės ūkio kooperatines bendroves (kooperatyvus), nurodydama kooperatyvo pavadinimą, kodą, pripažinimo laikotarpį ir pagrindinę vykdomą veiklą.“

1.11. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), išduodamas valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro nustatytos formos pažymėjimas.“

1.12. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.  pažymėjimą išdavusios institucijos (valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro) pavadinimas;“.

1.13. Pakeičiu 11.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.5. pažymėjimą išdavusios valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo arba jį pavaduojančio asmens pareigos, vardas ir pavardė. Pažymėjimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

1.14. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) visą pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) laikotarpį privalo atitikti nurodytus reikalavimus, pagal kuriuos ji yra pripažinta. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras direktoriaus nustatyta tvarka inicijuoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) patikras.“

1.15. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, nustačiusi, kad kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) buvo pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), jai pateikus neteisingus duomenis, arba neatitinka nurodytų reikalavimų, pagal kuriuos ji buvo pripažinta, parengia motyvuotą teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinimo.“

1.16. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras veiksmus dėl pripažinimo panaikinimo turi atlikti ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.“

1.17. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Vadovaujantis valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro teikimu, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Apie sprendimą panaikinti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos raštu praneša Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kurios pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas.“

1.18. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kuri prarado pažymėjimą ir apie  tai raštu pranešė valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui, turi teisę teikti prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, gavusi rašytinį kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą, išduoda kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pažymėjimo dublikatą. Pažymėjimo dublikate turi būti nurodyta:“.

1.19. Pakeičiu 18.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.4. pažymėjimo dublikatą išdavusios valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovo arba jį pavaduojančio asmens pareigos, vardas ir pavardė. Dublikatas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

1.20. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras gautus prašymus, išduotus pažymėjimus ir pažymėjimų dublikatus registruoja prašymų, pažymėjimų ir pažymėjimų dublikatų apskaitos žurnaluose. Šių žurnalų formą tvirtina valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro vadovas arba jį pavaduojantis asmuo.“

1.21. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, pasibaigus einamiesiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurios pagal tų einamųjų kalendorinių metų prašymus pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), sąrašą. Jame nurodomi šie duomenys:“

1.22. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.23. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.24. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.25. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.26. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 3 d.

 

 

Žemės ūkio ministras