Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO NR.I-67

17 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2014 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

17 straipsnyje vietoje skaičiaus „75“ įrašyti skaičių „25“ ir straipsnį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Konstitucinio Teismo veiklos teisėtumas ir nepriklausomumas

Konstitucinis Teismas, taip pat jo teisėjai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybės institucijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Konstitucinis Teismas klauso tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir jai neprieštaraujančių įstatymų.

Valstybės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar Konstitucinio Teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymų numatytą atsakomybę.

Apie bandymus daryti poveikį Konstituciniam Teismui, atskiriems jo teisėjams Konstitucinio Teismo pirmininkas ar teisėjas privalo nedelsdamas pranešti Seimui, paskelbti per visuomenės informavimo priemones.

Mitingai, piketai bei kitokie veiksmai arčiau negu  25 metrai iki Konstitucinio Teismo pastato, taip pat Teisme, jei jais siekiama paveikti teisėją arba Teismą, yra kišimasis į teisėjo arba Teismo veiklą.”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai                                                                                                   Neringa Venckienė

 

 

Jonas Varkala