Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 16 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) tvirtina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašus;“.

2. Papildyti 16 straipsnį 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

3. Kai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka lygių galimybių kontrolierius yra nušalinamas nuo tarnybinių pareigų atlikimo, Seimo valdybos sprendimu lygių galimybių kontrolieriaus pareigas pavedama atlikti vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, o kai jis negali, – Seimo kontrolieriui.”

 

2 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Papildyti 29 straipsnio 2 dalį 9 punktu:

9) siūlyti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai įvertinti, ar asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d. 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentas